11-05-09

Wanpraktijken Sociale Woonmaatschappij: klachten bij de Vlaamse Ombudsman


964Brussel, 11 mei 2009

Vlaamse Ombudsdienst
tav de heer Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Betreft: klacht Geelse Bouwmaatschappij/politieke corruptie - dossier OD-2009-1113

Geachte Heer,

Ik diende, als vertrouwenspersoon van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Herentals, bij de Vlaamse ombudsdienst een klacht in inzake de Geelse Bouwmaatschappij nadat ik de Geelse Bouwmaatschappij herhaaldelijk maar zonder resultaat had geschreven. U schreef dat mijn klacht 'zou onderzocht' worden.

Ik schreef over de voornoemde zaak ook verschillende keren naar minister Keulen (VLD) waarvan ik een jaar lang geen antwoord ontving en die mij op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij de zaak voor de vrederechter bracht, antwoordde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke zaken'.
Ook voor deze manier van handelen diende ik op 6.4.2009 een schriftelijke klacht in bij de Vlaamse Ombudsman.
Tot nogtoe ontving ik echter geen enkel antwoord terzake van de Vlaamse ombudsdienst. Komt dit misschien vanwege het politieke aspect van deze zaak ?

Intussen verneem ik dat de Geelse Bouwmaatschappij nu bij de vrederechter ook met een uizettingsprocedure gestart is tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (geen familie van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wel bevriend), wonende Koninkrijk 64 te 2200 Morkhoven/Herentals.

Zowel in het geval van het gezin Breugelmans-Vervloesem als in het geval van Marcel Vervloesem, werd er door een tiental buurtbewoners uit de wijk Koninkrijk (alwaar 60 gezinnen wonen) eerst een petitiecampagne opgestart vooraléér de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter stapte.
Ik vermoed dat deze petities mee uitgingen van de heer Victor V., de halfbroer-aanklager (ivm. zogezegd sexueel misbruik) van Marcel Vervloesem, eveneens wonende in de wijk Koninkrijk. De beste vriendin van Victor V. komt immers in beide petities voor. De zoon van deze vrouw wordt "Rosse Gie" genoemd en staat aan het hoofd van een Morkhovense bende. Hij beschuldigde Marcel Vervloesem mede van 'sexueel misbruik' nadat zijn moeder zich had laten wijsmaken dat Marcel Vervloesem verantwoordelijk was voor zijn opsluiting in de gevangenis.
Victor V. is nogal goed op de hoogte van sociale woningen. Hij noemde zich destijds 'directeur-generaal' van een vereniging die ondermeer de toewijzing van sociale woningen in de wijk Koninkrijk, waarin hij zelf woonachtig is, regelde.
Het grappige hierbij is dat hij zijn halfbroer Marcel Vervloesem daarbij als secretaris van de vereniging aanstelde terwijl hij deze nadien (in 1998 toen de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd) via Het Nieuwsblad en VTM plotseling van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, was lid van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals en is thans (als Sp.a-gemeenteraadslid, voordien was hij lid van de CD&V) benoemd als Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

De Geelse Bouwmaatschappij begon zich tegen het gezin Breugelmans-Vervloesem te keren nadat de nieuwe gebuur van het gezin Breugelmans-Vervloesem, een fabrieksdirecteur uit Antwerpen die in feite geen recht had op een sociale woning, door het kringetje rond Victor V. kreeg ingefluisterd dat zijn dochter door de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem voor zwartwerk werd aangegeven (wat totaal niet waar was).
Daarop ontstond er een felle burenruzie tussen beide buren die elkaar voordien goed kenden en bij elkaar in huis kwamen.
Het kringetje rond Victor V. kwam vervolgens op het idee om een petitie op te starten wegens 'geluidsoverlast'.
Deze petitie werd door de wijkagent Ronny Neefs, tesamen met zijn eigen klacht over 'lawaaioverlast', aan de Geelse Bouwmaatschappij doorgespeeld. Die nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond haar sociaal assistente Ilse Vissenaeken (Sp.a), vergezeld van Ronny Neefs, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem stelde mij aan als vertrouwenspersoon en het is in die functie dat ik verschillende bijéénkomsten bijwoonde.

Opvallend was de houding van de wijkagent die uitsluitend bleef hameren op de 'lawaaioverlast' door het gezin Breugelmans-Vervloesem terwijl de politie niet eens een geluidsmeting verrichtte.
Ronny Neefs weigerde bij de eerste bijéénkomst ook te spreken omdat ik alles 'op het internet zou plaatsen'.
Wat er op de bijéénkomsten gezegd werd, bleef echter volledig vertrouwelijk.
Zowel het gezin Breugelmans-Vervloesem als de buren kregen het voorstel om samen 'rond de tafel te gaan zitten'. De buren weigerden echter om op dit voorstel in te gaan alsof zij ervan uitgingen dat zij met hun petitie en de nodige politieke steun hun gelijk zouden halen.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem dat al meer dan 20 jaar in de wijk woont, kreeg daarentegen voortdurend met kontroles van politieagenten en de Geelse Bouwmaatschappij, in verband met de 'lawaaioverlast', te maken. Zij werden constant onder druk gezet.
Tenslotte richtte de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter met een verzoek om het gezin Breugelmans-Vervloesem ( + hun zoon en bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning te drijven.

Wat de klachten tegen Marcel Vervloesem betreft: ook hier was er eerst sprake van een petitie die door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk, komende uit het kringetje van Victor V., werd opgesteld. Deze petitie kwam er nadat uit de leugendetectortesten in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2005), was gebleken dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken in de zaak waarin hij door zijn halfbroer van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd. De petitie volgde ook na nieuwe beschuldigingen over ''folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem', door enkele drugsgebruikende minderjarigen uit de wijk (die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten). Marcel Vervloesem was hiervoor na de nodige krantenartikeltjes waarin hij als een 'onverbeterlijke recidivist' en de 'zelfverklaarde kinderpornojager die zélf een laffe stroper bleek te zijn' werd omschreven, door de politie opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
In de petitie werd geeist dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem die een negatief imago aan de hele buurt gaf', uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Er werd ook geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.
Via het OCMW-bestuurslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) kwam de petitie die amper door tien mensen uit de buurt van Victor V. getekend was, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake.
Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen inzake woninguitdrijving omdat het tenslotte het imago van Herentals en onstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op ten opzichte van de eis om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te laten verwijderen.
U kan meer lezen over deze zaak in mijn bijgevoegde brief aan de heer Jos Sannen, directeur van de Geelse Bouwmaatschappij en schepen voor Woonbeleid van Geel (CD&V).

Ik verzoek de Vlaamse ombudsdienst om:
1) mijn klacht over de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij inzake het gezin Breugelmans-Vervloesem verder te onderzoeken
2) mijn klacht omtrent de handelswijze van Minister Keulen te onderzoeken.
Minister Keulen antwoordde zelfs niet nadat hij mijn schrijven via minister Arena had ontvangen met het verzoek om deze zaak te laten onderzoeken. Hij wachtte enkel de procedure van de Geelse Bouwmaatschappij voor de vrederechter af en deelde mij pas een jaar later mede dat hij wegens de 'scheiding der machten' niet kon interveniëren.
3) aan de 2 voorgaande klachten, een derde klacht, namelijk de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij tegenover Marcel Vervloesem, te willen voegen en deze klacht tevens grondig te willen onderzoeken.

Het kan immers niet dat een sociale woningmaatschappij die de goede sfeer in een sociale woonwijk zou moeten bevorderen, zich door wijkagenten en politieke mandatarissen en hun vrienden uit de wijk, door middel van lastercampagnes en petities laat manipuleren om bepaalde personen uit hun woning te drijven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-----

Hierbij mijn Open Brief aan de heer Jos Sannen:

Brussel, 9 mei 2009

Petitiecampagnes van huurders van sociale woningen en sociale 'onderzoeken' van de Geelse Bouwmaatschappij om andere huurders uit hun sociale woning te drijven


Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
Kameinestraat 3
2440 Geel

Geachte Heer Sannen,

Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij - familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem 'niet meer gewenst was in de wijk' omdat hij door zijn veroordeling een 'slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde'. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,

-----

Van: Jan Boeykens
Aan: Geelse Bouwmaatschappij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/


From: no-reply@woonnet.be - no-reply@woonnet.be
Date: 9 mei 2009
Subject: Uw e-mail is in quarantaine geplaatst!
To: Werkgroep Morkhoven

Uw e-mail naar info@geelsebouwmij.woonnet.be, kabinet peeters, kabinet vanmechelen, christel breugelmans, Raf Jespers, laurette onkelinx, kabinet vandenbroucke, ombudsdienst vlaamsparlement, comitep, cabinet minsoc.fed, barbara pas (kamer), gerald kindermans (kamer), christian brotcorne (chambre), Luk Van Biesen (kamer), willemfrederik schiltz (kamer), sabien lahaye-battheu (kamer), christine vanbroeckhoven (kamer), katia dellafaille (kamer), luc goutry (kamer), muriel gerkens (chambre), therese snoyetdoppuers (chambre), bruno vangrootenbrulle (chambre), francois bellot (chambre), andre frederic (chambre), francois dedonnea (chambre), peter vanvelthoven (kamer), linda vissers (kamer), bart tommelein (kamer), jan peeters (kamer), jacqueline galant (chambre), jan mortelmans (kamer), luc crucke (chambre), sarah smeyers (kamer), hans bonte (kamer), maggie deblock (kamer), sonja becq (kamer), yvan mayeur (chambre), andre vannieuwkerke (vlaamsparlement), mr hvandenberghe, anke vandermeersch, patrik vankrunkelsven, president senate, nahima lanjri, kabinet anciaux, kabinet keulen, kabinet vanbrempt, kabinet heeren, kabinet crevits, kabinet ceysens, Liga Voor Mensenrechten is in quarantaine geplaatst en deze zal niet worden afgeleverd.
Dit omdat de inhoud van uw mail SPAM, HTML-code of reclame boodschappen bevat.
U kan binnen de 3 dagen via de Servicedesk (02/505 45 55) vragen om deze e-mail alsnog te laten bezorgen.

Extra info van de servicedesk:
Quarantaine folder = B3 Quarantaine


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

14:22 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) | Tags: partij corruptie |  Facebook |

Commentaren

Antwoord aan Jan Boeykens
ARCHIEF

Van: Johan Meermans Vlaams Parlement
Aan: Werkgroep Morkhoven
Datum: 30 mrt. 2009
Onderwerp: Ombudsdienst : dossier OD-2009-1113


Beste,

De bijlage bevat onze reactie op uw bericht van 28 maart, over de Geelse Bouwmaatschappij.

Met vriendelijke groet,

Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
www.vlaamseombudsdienst.be

------------


De heer Jan Boeykens


uw klacht van ons kenmerk datum
30 maart 2009 - OD-2009-1113-02 - 30 maart 2009

contactpersoon
Johan Meermans

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij


Geachte heer Boeykens,

De Vlaamse ombudsdienst kan klachten onderzoeken over sociale huisvestingsmaatschappijen.

Als wij uw klacht over de Geelse Bouwmaatschappij willen onderzoeken, zouden wij wel graag beschikken over de naam en contactgegevens van de persoon namens wie u de klacht formuleert. Kunt u ons die bezorgen?

Met vriendelijke groeten,

Paul Arteel
Vlaams ombudsman

Gepost door: Yves | 12-05-09

Jan Boeykens aan Vlaamse Ombudsdienst
Van: Jan Boeykens
Aan: Johan Meermans
Cc: christel breugelmans, josephine.destro (minsoc.fed.be)
Datum: 5 apr. 2009

Geachte Heer Meermans,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - dossier OD-2009-1113


U vroeg mij de gegevens op van de persoon (personen) namens wie ik de klacht formuleerde.

Zoals u waarschijnlijk weet, werd ik ik door de betrokken personen (mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem, geen familie van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven uit dezelfde wijk) als vertrouwenspersoon aangesteld, nam ik in die functie, tesamen met Prinses de Croÿ, deel aan verscheidene bijéénkomsten met een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de wijkagent. Ik schreef ook naar verschillende diensten en ministers (waaronder de ministers
Keulen en Arena).
Minister Keulen beantwoordde mijn brieven niet, waarvoor ik tevens bij de Vlaamse ombudsdienst klacht wens neer te leggen. Minister Arena stelde zich correct op.

Ik zond een kopie van mijn brief met de gegevens die ik u toezond, aan
mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem.
Hebt u deze gegevens ontvangen ?

Zoals u uit mijn brief waarschijnlijk hebt kunnen vaststellen is het al de tweede zaak waarbij de Geelse Bouwmaatschappij een petitie aanwendt van enkele mensen uit de wijk waarin deze beweren dat iemand niet gewenst is door de overige 50 wijkbewoners, om een initiatief te nemen om iemands contract te verbreken en uit zijn woning te zetten.

Deze praktijken zijn onaanvaardbaar, zeker voor een sociale
woonmaatschappij die de mensen die de problemen veroorzaakten, op een onrechtmatige wijze een huurwoning toezegden.
Een sociale bouwmaatschappij moet zich onpartijdig opstellen in een conflict en de partijen trachten te verzoenen. Zij moet er dus niet op voorhand van uit gaan dat de éne of andere partij schuldig is aan de, door de buren, ten laste gelegde feiten.

Mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem waren akkoord om tesamen met de Geelse Bouwmaatschappij en hun nieuwe buren aan de tafel te gaan zitten en de zaken uit te praten. De nieuwe buren weigerden dit.
Daarvan bestaat zelfs een officieel schriftelijk bewijs !!

Een aantal regels werden door de Geelse Bouwmaatschappij niet gerespecteerd:
- het inkomen van de nieuwe buren (de man was een directeur binnen een Antwerps havenbedrijf en had dus, gezien zijn inkomen, geen recht op een sociale woning ).
- de nieuwe buren zijn niet van de streek afkomstig en hebben toch, via politieke vriendjespolitiek, van de Geelse Bouwmaatschappij een sociale woning verkregen (ik ken nog een geval in de wijk en zal u hiervan de bewijzen, daarmee bedoel ik de brieven aan en van politici, overmaken)
- de nieuwe buren kregen ook eerst een andere woning aangewezen binnen de wijk (die zij weigerden).
- mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem wonen al meer dan 20 jaar in de wijk en hadden geen problemen binnen de wijk, ook geen betalingsproblemen tegenover de Geelse Bouwmaatschappij.
- de nieuwe buren gingen gewoon verder op de geruchten van hun nevenbuur dat mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem verantwoordelijk waren voor het aangeven van hun dochter voor zwartwerk (op die manier is heel de ruzie, met de bedreiging om mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem uit hun huis te zullen laten zetten, met het opstellen van een anonieme petitie, enzoverder begonnen).
- de Geelse Bouwmaatschappij hield met deze gegevens geen rekening en zij nam de klachten van de nieuwe buren blindweg over.
- de wijkagent Ronny Neefs (die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters intussen van het dossier werd gehaald) speelde een bijzondere rol in deze zaak en zorgde ervoor dat de petitie tot een soort officiële klacht werd verheven.
- het vermoeden bestaat nu dat de nieuwe buren het huis van mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem (en hun 78-jarige zieke en bedlegerige moeder) willen inpalmen om er hun inmiddels zwangere dochter en haar te verwachten gezinnetje in te kunnen huisvesten. Enzovoorts, enzovoorts.

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat er een ernstig onderzoek wordt ingesteld dat de genoemde wanpraktijken bij de Geelse Bouwmaatschappij voorgoed onmogelijk maakt, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens


Kopie aan mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem
Ik zend mede een kopie aan Minister Arena (ref.:
2008/MA/LL/PV/jd/145let) zodat de minister dit dossier mede kan opvolgen.

Gepost door: Yves | 12-05-09

'tijdelijke link was naar de oude teksteditor' Brussel, 10 mei 2009


Beste X,

Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij


Gisteren werden de E-mails met mijn schrijven aan Jos Sannen (CD&V), directeur van de Geelse Bouwmaatschappij 'in quarantaine' geplaatst.

Vandaag kregen we tijdens de bewerking van een bericht over de Geelse Bouwmaatschappij plotseling de mededeling dat er een 'tijdelijke link was naar de oude teksteditor'.

Toen we naar de 'nieuwe' HTML-teksteditor wilde overschakelen, verscheen er het volgende bericht van Windows Internet Explorer: 'Opgelet! Als u van de ene editor naar de andere overschakelt, gaan al uw wijzigingen die u heeft aangebracht aan dit bericht verloren'.

Gepost door: Yves | 12-05-09

'vreemde boel'
10 mei 2009

Beste Jan,


Wel een zeer vreemde boel.

Ik kan me het verhaal over de familie met die oude dame die eruit gewerkt werden nog herinneren. Goed je brieven daarover en over het huis van Marcel.
Klopt inderdaad niets van. Illegale handelingen.
Ik hoop dat daar toch nog verandering in gaat komen.

Gepost door: Yves | 12-05-09

Vlaams Parlement
Brussel, 11 mei 2009

Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij


Beste X,

Er heerst een doodse stilte rond die Geelse Bouwmaatschappij.

Dat bewijst dat ik er driedubbel keer zo hard tegenaan moet gaan en ik ook eens aan pamfletten moet gaan denken voor het Vlaamse Parlement hier in Brussel.

Heb gebeld naar die dienst die mijn mail in quarantaine hield. Het is een firma die spam voor overheidsbedrijven tegenhoudt en het zou om 'een vergissing gaan'.

Gepost door: Yves | 12-05-09

Politie Neteland: Klacht bij het Comité P
Jan Boeykens stelt zich ernstige vragen over het feit dat de gerechtelijke procedures van de Geelse Bouwmaatschappij bij de vrederechter om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden) uit hun sociale woning te laten zetten, steeds voorafgegaan werden door roddelcampagnes, valse beschuldigingen en petities die telkens van een tiental mensen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven komen terwijl in de wijk zo'n 60 gezinnen wonen.

Hij vindt het vreemd dat de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005, werd georganiseerd nadat Marcel Vervloesem door enkele minderjarige druggebruikers uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en de pers hem daarvoor opnieuw aan de schandpaal had genageld.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat de petitie die amper door een tiental personen getekend werd, door het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) in de gemeenteraad van de Stad Herentals ter sprake werd gebracht.

Hij vindt het nog vreemder dat in de petitie ook werd geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.

Hij vindt het vreemd dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die als kamerlid en ex-minister toch wel andere interesses zal hebben, zoveel aandacht besteedde aan deze zaak en liet weten dat hij 'wel oren had naar de klachten omdat het tenslotte het imago van Herentals en omgeving betrof' (alhoewel hij zich voorzichtig opstelde inzake de verwijdering van de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens stelt zich vragen bij het feit dat de petitie uit het kringetje van Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, kwam die in 1998 al eerste met de beschuldigingen over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel' naar de journalisten van Het Nieuwsblad en de commerciële zender VTM stapte.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat daarmee de aandacht van de kinderpornozaak werd afgeleid die toen pas door Marcel Vervloesem werd onthuld en wereldnieuws werd.

Jan Boeykens vraagt zich af of er misschien een link bestond tussen de Geelse Bouwmaatschappij, Marleen Diels en het feit dat Victor V. (op het moment dat hij nog CD&V-lid was) in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde en hij, als bestuurslid van de Sp.a te Herentals, in het OCMW-bestuur van Herentals zetelde.

Doordat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij, de Herentalse en Geelse gemeenteraadsleden, de Herentalse en Geelse schepenen, de Herentalse burgemeester en de Vlaamse toezichthoudende overheid deden alsof er niets aan de hand was, besteedde Jan Boeykens geen verdere aandacht aan het onderwerp.

In 2008 kreeg het gezin Breughelmans-Vervloesem, na het gerucht dat zij de dochter van hun nieuwe gebuur hadden aangegeven voor zwartwerk, echter ook te maken met een petitie die door de voornoemde wijkbewoners werd opgesteld.
Deze keer ging het niet over 'folteringen en verkrachtingen' maar over 'lawaaioverlast'.
Wijkagent Ronny Neefs (Politie Neteland) maakte de klacht over 'lawaaioverlast' over aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de klacht van de wijkagent en de petitie metéén ernstig nam terwijl de politie niet eens metingen had verricht.
De Geelse Bouwmaatschappij stuurde daarop een sociaal assistente die vergezeld was van de wijkagent, naar de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem.

Jan Boeykens die door de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als vertrouwenspersoon werd aangesteld, nam deel aan de bijéénkomsten met de sociaal assistente en de Ronny Neefs bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en vond het vreemd dat de wijkagent in den beginne geen woord wilde zeggen zolang hij erbij was.
Jan Boeykens vond het vreemd dat de wijkagent steeds op de 'lawaaioverlast' hamerde terwijl daarvan geen enkel bewijs bestond.
Ook de sociaal assistente was geneigd om enkel over de lawaaioverlast van het gezin Breughelmans-Vervloesem te spreken.

Jan Boeykens vond het vreemd dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als het ware beschuldigd werden zonder dat er een onderzoek plaatsvond naar de achtergronden van de burenruzie en het opstellen van de petitie(s).

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij bleek uitsluitend voort te gaan op de verklaringen van de petitieopstellers en van de wijkagent die zich blijkbaar niet neutraal opstelde.

Jan Boeykens schreef herhaaldelijk en tevergeefs over deze zaak naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de gestelde vragen omzeilde.
Hij schreef naar Minister Keulen (die niet antwoordde) en Minister Arena (die liet weten dat zij de brief naar Minister Keulen had doorgestuurd).

Op een bepaald moment wilde de zoon van de heer en mevrouw Breughelmans een klacht indienen bij de politie omtrent een bedreiging van de buren.
Hij werd echter terug weggestuurd.

Jan Boeykens vond dat de politie en de Geelse Bouwmaatschappij, zich partijdig opstelden in deze zaak.
Hij diende, omtrent het politieoptreden, een klacht in bij het Comité P.

Op 21.1.2009 kreeg Jan Boeykens een antwoord van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris-Korpschef van de Politie Neteland die van het Comité P blijkbaar de opdracht had gekregen om zijn eigen 'onderzoek' te voeren.
De feiten inzake inspecteur Van Gestel werden ontkend. Over de tussenkomsten van Ronny Neefs en het feit dat er geen geluidsmetingen rond de 'geluidsoverlast' gebeurden, werd er niet gesproken.

In zijn brief van 23.4.2008 deelde de heer Walter Peeters, Vast Lid-Raadsheer van het Comité P, Jan Boeykens inzake een vroegere klacht tegen leden van de Politie Neteland mede: 'Het Vast Comité heeft de inlichtingen ontvangen die werden gevraagd naar aanleiding van de door u aangehaalde feiten. Hieruit is gebleken dat een gevolg werd gegeven aan de e-mail die u op 3 april 2008 aan de lokale politiezone Neteland heeft gericht en dat de zaak ook verder werd opgevolgd. Gelet op het voorgaande heeft het Vast Comité P in plenaire vergadering beslist om het dossier af te sluiten'.

Het is op deze manier dat het Vast Comité P haar 'onderzoeken' voert.

Jan Boeykens vernam dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zopas naar de vrederechter gestapt is en Marcel Vervloesem opnieuw de kans loopt om uit zijn woning te worden gezet.

De ongeneeslijke Marcel Vervloesem die na de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen, tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld en thans in de volgepropte gevangenissen van justitieminister De Clerck zit weg te teren, zal deze week wegens nieuwe hartproblemen in het AZ Sint-Jan te Brugge opgenomen worden.

De nieuwe hartproblemen zijn deels het gevolg van een wekenlange onderbreking van zijn medicatie en revalidatie ( + kinesytherapie) na zijn hartoperatie in het AZ Sint-Jan.

De benen van Marcel Vervloesem zitten al wekenlang vol water, zijn nieren werken nog maar voor 60% en zijn suikerziekte is er de laatste tijd verder op verslechterd.
Zijn bloeddruk staat al 14 dagen lang op 20 (wat levensgevaarlijk is in zijn situatie) en het is niet geweten of er nog een onderzoek wordt gedaan naar de kankercellen in zijn bloed.

Al de dossiers van Marcel Vervloesem worden momenteel geblokkeerd en justitieminister De Clerck die bij de Nederlandse regering over de overbevolkte gevangenissen in België is gaan klagen, vindt het normaal dat Bart Debie (Vlaams Belang) om 'gezondheidsredenen' na 1 dag terug naar huis mocht om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in de gevangenis wegteren.

Dat is wat men onder de 'menselijke en rechtvaardige justitie' van minister De Clerck moet verstaan...

-------------

ARCHIEF


Aan de heer Boeykens Jan

Ons kenmerk: BU000042/2009
Datum 21.1.2009
Uw correspondent: Hellemans Marleen

Betreft: uw klacht tegen inspecteur Van Gestel


Geachte,

Wij hebben uw klacht aangaande inspecteur Van Gestel verder onderzocht. Wij kunnen echter geen fout of disfunctie vaststellen. Het is de taak van een inspecteur om verdere informatie te vragen aangaande de achtergrond van een klacht/aangifte. Het is niet zo dat inspecteur Van Gestel de aangifte niet wilde noteren, de heer Nick Breughelmans heeft het kantoor verlaten vooraleer dit kon gebeuren. De partijdigheid die u vermoedt bij inspecteur Van Gestel is ongegrond. Hij is trouwens lid van de interventiepool en geen wijkagent zoals u in de klacht aan Comité vermeldde.

Hoogachtend,

Luc Smeyers
Hoofdcommissaris
Korpschef

Lokale Politie Neteland
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar
Molenvest 23
2200 Herentals
politie.neteland@skynet.be

-------


Een internetter deelde ons mede dat bepaalde berichten op een skynetblog niet meer toegankelijk zouden zijn.
Gelieve de berichten dus te copiëren.

Gepost door: CCJ | 12-05-09

'goed bestuur'
In Wallonië is het de PS die het grootste gedeelte van de bestuursfuncties naar zich toetrekt. In Vlaanderen is het de CD&V.

------

Waals parlement wil debat over goed bestuur


NAMEN - In het Waalse parlement zijn de 'democratische' fracties het erover eens dat het debat over goed bestuur voortgezet moet worden. Dat bleek tijdens de plenaire vergadering die vrijdag uitzonderlijk was bijeengeroepen naar aanleiding van het ontslag van PS-minister Didier Donfut. PS, CDH en Ecolo willen dat het een fundamenteel punt in het toekomstige Waalse regeerakkoord wordt.

MR diende een voorstel van resolutie in tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de contracten tussen IDEE, het bedrijf van Didier Donfut, en de Waalse intercommunales tegen het licht te houden. De commissie Algemene Zaken onderzoekt die tekst vrijdagnamiddag nog.

Ondanks de huidige polemiek verliep het debat in het Waals parlement vrij sereen. Toch was er op de CDH-banken ergernis merkbaar over de PS.

Waals parlementslid en burgemeester van Dour (in de Borinage), Carlo Di Antonio, hekelde de PS-hegemonie in bepaalde regio's. 'De meeste gevallen spelen zich af in structuren of binnen een partij die een dominante positie heeft', luidde zijn commentaar op de affaires.

Hij verwonderde zich over het overwicht van de PS in de overheidsstructuren: met 40 procent van de stemmen, bezetten ze 70 procent van de bestuursmandaten en 80 procent van de directiefuncties.

De Standaard, vrijdag 15 mei 2009 - Bron: belga -Auteur: dsl

Gepost door: Yves | 16-05-09

De commentaren zijn gesloten.