12-05-09

Geelse Bouwmaatschappij: Politie Neteland - Klacht bij het Comité P


964Brussel, 12 mei 2009 - Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stelt zich ernstige vragen over het feit dat de gerechtelijke procedures van de Geelse Bouwmaatschappij bij de vrederechter om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden) uit hun sociale woning te laten zetten, steeds voorafgegaan werden door roddelcampagnes, valse beschuldigingen en petities die telkens van een tiental mensen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven komen terwijl in de wijk zo'n 60 gezinnen wonen.

Hij vindt het vreemd dat de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005, werd georganiseerd nadat Marcel Vervloesem door enkele minderjarige druggebruikers uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en de pers hem daarvoor opnieuw aan de schandpaal had genageld.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat de petitie die amper door een tiental personen getekend werd, door het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) in de gemeenteraad van de Stad Herentals ter sprake werd gebracht.

Hij vindt het nog vreemder dat in de petitie ook werd geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.

Hij vindt het vreemd dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die als kamerlid en ex-minister toch wel andere interesses zal hebben, zoveel aandacht besteedde aan deze zaak en deze liet weten dat hij 'wel oren had naar de klachten omdat het tenslotte het imago van Herentals en omgeving betrof' (alhoewel hij zich voorzichtig opstelde inzake de verwijdering van de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens stelt zich vragen bij het feit dat de petitie uit het kringetje van Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, kwam die in 1998 als eerste met de beschuldigingen over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel' naar de journalisten van Het Nieuwsblad en de commerciële zender VTM stapte.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat daarmee de aandacht van de kinderpornozaak werd afgeleid die toen pas door Marcel Vervloesem werd onthuld en wereldnieuws werd.

Jan Boeykens vraagt zich af of er misschien een link bestond tussen de Geelse Bouwmaatschappij, Marleen Diels en het feit dat Victor V. (op het moment dat hij nog CD&V-lid was) in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde en hij (als bestuurslid van de Sp.a te Herentals) in het OCMW-bestuur van Herentals zetelde.

Doordat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij, de Herentalse en Geelse gemeenteraadsleden, de Herentalse en Geelse schepenen, de Herentalse burgemeester en de Vlaamse toezichthoudende overheid deden alsof er niets aan de hand was en zij allemaal aan hetzelfde lijntje trokken, besteedde Jan Boeykens geen verdere aandacht aan de zaak.

In 2008 kregen de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, na het rondgestrooide gerucht dat zij de dochter van hun nieuwe gebuur hadden aangegeven voor zwartwerk, echter ook te maken met een petitie die door de voornoemde wijkbewoners werd opgesteld.
Deze keer ging het niet over 'folteringen en verkrachtingen' maar over 'lawaaioverlast'.
Wijkagent Ronny Neefs (Politie Neteland) maakte de klacht over 'lawaaioverlast' over aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de klacht van de wijkagent en de petitie metéén ernstig nam terwijl de politie niet eens metingen had verricht.
De Geelse Bouwmaatschappij stuurde daarop een sociaal assistente die vergezeld was van de wijkagent, naar de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem.

Jan Boeykens die door de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als vertrouwenspersoon werd aangesteld, nam deel aan de bijéénkomsten met de sociaal assistente en Ronny Neefs bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en vond het vreemd dat de wijkagent in den beginne geen woord wilde zeggen zolang hij erbij was.
Jan Boeykens vond het vreemd dat de wijkagent steeds op de 'lawaaioverlast' hamerde terwijl daarvan geen enkel bewijs bestond.
Ook de sociaal assistente was geneigd om enkel over de 'lawaaioverlast' van het gezin Breughelmans-Vervloesem te spreken.

Jan Boeykens vond het vreemd dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als het ware beschuldigd werden zonder dat er een onderzoek plaatsvond naar de achtergronden van de burenruzie en het opstellen van de petitie(s).

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij bleek uitsluitend voort te gaan op de verklaringen van de petitieopstellers en van de wijkagent die zich niet neutraal opstelde.

Jan Boeykens schreef herhaaldelijk en tevergeefs over deze zaak naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de gestelde vragen omzeilde.
Hij schreef naar Minister Keulen (die niet antwoordde) en Minister Arena (die liet weten dat zij de brief naar Minister Keulen had doorgestuurd).

Op een bepaald moment wilde de zoon van de heer en mevrouw Breughelmans een klacht indienen bij de politie omtrent een bedreiging van de buren.
Hij werd echter terug weggestuurd.

Jan Boeykens vond dat de politie en de Geelse Bouwmaatschappij, zich partijdig opstelden in deze zaak.
Hij diende, omtrent het politieoptreden, een klacht in bij het Comité P. dat de werking van de politiediensten zogezegd controleert.

Op 21.1.2009 kreeg Jan Boeykens een antwoord van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris-Korpschef van de Politie Neteland die van het Comité P blijkbaar de opdracht had gekregen om zijn eigen 'onderzoek' in deze zaak te voeren.
De feiten inzake inspecteur Van Gestel werden ontkend. Over de tussenkomsten van Ronny Neefs en het feit dat er geen geluidsmetingen rond de 'geluidsoverlast' gebeurden, werd er niet gesproken.

In zijn brief van 23.4.2008 deelde de heer Walter Peeters, Vast Lid-Raadsheer van het Comité P, inzake een vroegere klacht tegen leden van de Politie Neteland aan Jan Boeykens mede: 'Het Vast Comité heeft de inlichtingen ontvangen die werden gevraagd naar aanleiding van de door u aangehaalde feiten. Hieruit is gebleken dat een gevolg werd gegeven aan de e-mail die u op 3 april 2008 aan de lokale politiezone Neteland heeft gericht en dat de zaak ook verder werd opgevolgd. Gelet op het voorgaande heeft het Vast Comité P in plenaire vergadering beslist om het dossier af te sluiten'.

Het is op deze manier dat het Vast Comité P haar 'onderzoeken' voert.

Jan Boeykens vernam dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zopas naar de vrederechter gestapt is en Marcel Vervloesem opnieuw de kans loopt om uit zijn woning gezet te worden.

De ongeneeslijke Marcel Vervloesem die na de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen, tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld en thans in de volgepropte gevangenissen van justitieminister De Clerck zit weg te teren, zal deze week wegens nieuwe hartproblemen in het AZ Sint-Jan te Brugge opgenomen worden.
Hij zal daarbij waarschijnlijk opnieuw aan het ziekenhuis worden vastgeketend.

De nieuwe hartproblemen zijn deels het gevolg van een wekenlange onderbreking van zijn medicatie en revalidatie ( + kinesytherapie) na zijn hartoperatie in het AZ Sint-Jan.

De benen van Marcel Vervloesem zitten al wekenlang vol water, zijn nieren werken nog maar voor 60% en zijn suikerziekte is er de laatste tijd verder op verslechterd.
Zijn bloeddruk staat al 14 dagen lang op 20 (wat levensgevaarlijk is in zijn situatie) en het is niet geweten of er nog een onderzoek wordt gedaan naar de kankercellen in zijn bloed.

Al de dossiers van Marcel Vervloesem worden momenteel geblokkeerd en justitieminister De Clerck die bij de Nederlandse regering over de overbevolkte gevangenissen in België is gaan klagen, vindt het normaal dat Bart Debie (Vlaams Belang) om 'gezondheidsredenen' na 1 dag terug naar huis mocht om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in de gevangenis wegteren.

Dat is wat men onder de 'menselijke en rechtvaardige justitie' van minister De Clerck moet verstaan...

-------------

ARCHIEF

Aan de heer Boeykens Jan

Ons kenmerk: BU000042/2009
Datum 21.1.2009
Uw correspondent: Hellemans Marleen

Betreft: uw klacht tegen inspecteur Van Gestel

Geachte,

Wij hebben uw klacht aangaande inspecteur Van Gestel verder onderzocht. Wij kunnen echter geen fout of disfunctie vaststellen. Het is de taak van een inspecteur om verdere informatie te vragen aangaande de achtergrond van een klacht/aangifte. Het is niet zo dat inspecteur Van Gestel de aangifte niet wilde noteren, de heer Nick Breughelmans heeft het kantoor verlaten vooraleer dit kon gebeuren. De partijdigheid die u vermoedt bij inspecteur Van Gestel is ongegrond. Hij is trouwens lid van de interventiepool en geen wijkagent zoals u in de klacht aan Comité vermeldde.

Hoogachtend,

Luc Smeyers
Hoofdcommissaris
Korpschef

Lokale Politie Neteland
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar
Molenvest 23
2200 Herentals
politie.neteland@skynet.be

-------

Een internetter deelde ons mede dat bepaalde berichten op een skynetblog niet meer toegankelijk zouden zijn. Gelieve de berichten dus te copiëren.


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Commentaren

Politieke mandaten

Geelse Bouwmaatschappij CV

Organisatie Functie Bezoldigd Periode


1) Ivo Bollen

Geel (stad) OCMW-voorzitter Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Autonoom gemeentebedrijf AGB Bestuurder Neen -
Beschut Wonen Kempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Sociaal Verhuurkantoor SVK Zuiderkempen Voorzitter Neen -
Welzijnszorg Kempen Voorzitter Ja -
Algemeen Ziekenhuis AZ Sint Dimpna Geel Bestuurder Ja -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noorderkempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuiderkempen Bestuurder Neen -
De Sprong vzw Bestuurder Neen -
Bruegelianen VZW Bestuurder Neen -
Kringwinkel Zuiderkempen VZW Bestuurder Neen -
KWB Sint Dimpna Wijkmeester Neen -
Parochielokalen Sint Dimpna Voorzitter Neen -
Veloclub Sint Dimpna Voorzitter Neen -

2) Daniella Dries

Provincie Antwerpen Provincieraadslid Ja -
Geel (stad) OCMW raadslid Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Molse bouwmaatschappij Bestuurder Ja -
Provinciale Materialenbank Bestuurder Neen -
PWA Bestuurder Neen -
Vredescentrum Antwerpen Bestuurder Neen -
Vrije Welzijns- en Gehandicaptenwerking Bestuurder Neen -
VLD (plaatselijke afdeling) Bestuurder Neen -
Innotek Geel vzw Bestuurder Ja -
Innotek Geel vzw Lid van het directiecomité Ja -
Roemenië-comité Geel vzw Bestuurder Neen -
Bediende Ja -
Maatschappelijk assistente Ja -
Wonen VZW Bestuurder Neen -

3) Jos Engelen

Meerhout (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Kleine Landeigendom Huisvestingsmaatschappij Bestuurder Ja -
Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Lid van de politieraad Ja -
Ziekenzorg Meerhout-Berg Secretaris Neen -
ACW (plaatselijke afdeling) Kernlid Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Bediende Ja -

4) Emiel Hermans

Kasterlee (Gemeente) Schepen Ja -
Ark van Noë Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Heemkundige Kring KLT VZW Bestuurder Neen -
Kempische Heerd N.V. Bestuurder Ja -
ACW Kasterlee Bestuurder Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Gezinsbond Lichtaart Bestuurder Neen -
Leraar Ja -
KWB Lichtaart Bestuurder Neen

5) Eric Nysmans

Laakdal (Gemeente) OCMW-voorzitter Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja 01/11/2005 tot 31/12/2005
Zonnige Kempen Bestuurder Ja -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
CAW Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
CD&V Provinciaal Bestuurder Neen -
KINK Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
KWB Bestuurder Neen -
OVO Bestuurder Ja -
SIT Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
SVK Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005

6) Maria Rijmen

Grobbendonk (Gemeente) Gemeenteraadslid Ja -
Grobbendonk (Gemeente) OCMW raadslid Ja -
IVEKA Bestuurder Ja -
TELEKEMPO Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
OCMW Vast bureau Lid Ja -
VLD Bestuurder Neen -
OCMW Overlegcomité Lid Ja -

7) Jozef Sannen

Geel (stad) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Afvalbeheer Lid van het directiecomité Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
IOK Dienst Lid van het directiecomité Ja -
Bosgroep Zuiderkempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Landelijke Gilde Geel Bestuurder Neen -
Janssen Pharmaceutica nv Lid van het overlegcomité Neen -
Stafmedewerker Ja -
BP Chembel nv Lid van het overlegcomité Neen -
IOK Afvalbeheer Lid van het overlegcomité Neen

8) Roger Van Nuffel

Herentals (Stad) Schepen Ja -
IKA Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja

9) Henricus Verbraecken

Westerlo (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -

10) Jozef Wauters

Hulshout (Gemeente) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Gemeentelijke Toegankelijkheidscommissie Hulshout Voorzitter Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Lokale Kinderopvang Hulshout Voorzitter Neen -
Lokale Werkwinkel Herselt, Hulshout, Westerlo Voorzitter Forum Neen -
PWA Hulshout Bestuurslid Neen -
Scholengemeenschap De Nete Voorzitter Neen

Gepost door: Yves | 13-05-09

Mevrouw Breughelmans-Vervloesem
Mevrouw Breughelmans-Vervloesem wist ons vandaag te melden dat zij een langdurig gesprek had met Luc Smeyers, Hoofdcommissaris-Korpschef van de Lokale Politie Neteland.

Laat ons hopen dat de rotte appel(s) in deze alles behalve frisse zaak, uit de korf wordt gehaald en dat de politieagenten die hun werk correct uitvoeren, de mensen recht in de ogen kunnen blijven kijken.

Gepost door: NPG | 22-05-09

De commentaren zijn gesloten.