14-05-09

Sociaal Woonbeleid: Kabinet Minister Keulen - Open Brief


Keulen.large_400048Brussel, 14 mei 2009

Kabinet Minister Keulen
t.a.v. de heer Marc Mahieu, Adjunct-kabinetschef
Kreupelenstraat 2
B-1000 BRUSSEL

Geachte heer Mahieu,

Betreft: Beleid Sociale Huisvesting - geknoei bij het toewijzen van sociale woningen - rechten van de bewoners

Uw reactie doet mij enigszins denken aan de journalist naar wie ik een dossier stuurde en die mij enkel op een pietlullige manier 'eerlijk en oprecht' opmerkte dat een bepaald woord op een D in plaats van op een T eindigde.

U moet echt niet geloven dat u met uw zogezegde verontwaardiging over mijn 'insinuatie' als excuus, dit dossier kan toedekken.
Dat zou wat te gemakkelijk zijn.

Het blijft immers een feit dat de Minister met zijn antwoord wachtte tot het moment dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij (waarvan ook verschillende VLD-ers lid zijn) naar de vrederechter stapte zodat men mij kon mededelen dat men vanwege de 'lopende rechtszaak en het principe der scheiding der machten niet kan tussenkomen'.

Zoals ik zei, kan de vrederechter zich enkel uitspreken over individuele gevallen. Hij bepaalt het beleid niet. Dat is de taak van de Minister, in casu Minister Keulen.

Als er sprake is van geknoei bij het toewijzen van sociale woningen en een sociale woonmaatschappij zich laat misleiden door roddels en petities van enkele buurtbewoners en politieke mandatarissen om mensen uit hun sociale woning te zetten, dan loopt het ernstig fout en dan moet de minister de moed hebben om zijn politieke verantwoordelijkheid op te nemen.

Vergeet ook niet dat de mensen waarover ik sprak, maandenlang en zelfs jarenlang het slachtoffer werden van roddels en petities die mede via een politieke mandataris (een bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij) verspreid en georganiseerd werden. De beschuldigingen en verdachtmakingen gebeurden ook via de pers en het gemeentebestuur van Herentals.
En dit kan nu éénmaal niet.

In Vlaanderen zijn er tienduizenden mensen die in een sociale woning gehuisvest zijn. Als die morgen allemaal op dezelfde manier door andere buurtbewoners uit hun huis kunnen gepest worden en door middel van gerechtelijke procedures van sociale woonmaatschappijen die zich niet onpartijdig opstellen (omdat er politieke mandatarissen uit hun eigen bestuur bij betrokken zijn), uit hun woning dreigen gezet te worden, dan bestaat er geen enkele woonzekerheid meer voor deze mensen.
Dan wordt het leven in een sociale woonwijk onleefbaar en drijft zij mensen tot wanhoop terwijl een sociale woonmaatschappij er juist voor moet zorgen dat een wijk leefbaar blijft.

Ik zal het geknoei bij het toewijzen van sociale woningen in Vlaanderen en de wanpraktijken van sociale woonmaatschapijen ter sprake brengen totdat de Minister de nodige maatregelen treft.

De Minister kan zich via de publicaties en de openbare discussies betreffende deze problematiek (http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/) verder informeren.

hoogachtend,

Jan Boeykens

Kopie: Ann Loghhe, Piet De Glas, Sven Despiegeleer, David Beirens, Myriam Parys, Didier Detollenaere, Nicole Neukermans, Robert Schöberle, Dorien Robben, Veerle Costermans, Erwin Vermeulen, Kristof Sampers, Peter Dejaegher, Rik Vandekonijnenburg, Kathleen Similon, Ellen Van Driessche, Steven Vansteenkiste (allen kabinetsmedewerkers van Minister Keulen)

http://www.marinokeulen.be

11:46 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: woonbeleid minister keulen sociale woningen |  Facebook |

Commentaren

Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Ze geeft immers het kader aan voor het woonbeleid. Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

----------------

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN
6° woonbehoeftig: verkerend in een feitelijke economische en maatschappelijke situatie waarin een behoorlijke huisvesting slechts kan worden verworven of behouden met extra of omvattende steun;

-------------

TITEL II DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN

Art. 3. Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.
Het Vlaams woonbeleid heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden.
[§2. Het woonbeleid is gericht op:
1° de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen;
2° een optimale leefbaarheid van de wijken;
3° het bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving;
4° het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen

§3. Ter uitvoering van de doelstellingen, bepaald in §2, kan de Vlaamse Regering bij de concretisering van de haar bij andere bepalingen uit dit decreet toegestane delegaties, maatregelen nemen die gericht zijn op:
1° de kwaliteit van de woningen;
2° de kwaliteit van de woonomgeving;
3° het samenleven van de bewoners in de wijk;
4° de betaalbaarheid;
5° de participatie van de betrokken bewonersgroepen.

-------------

TITEL IV DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID HOOFDSTUK I DE VLAAMSE WOONRAAD

[Artikel 21 § 1. Er wordt een strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen ingesteld als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, hierna Vlaamse Woonraad te noemen. De Vlaamse Woonraad heeft rechtspersoonlijkheid. De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden zijn erop van toepassing.
§ 2. De Vlaamse Woonraad heeft de volgende opdrachten:
1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
3° de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
6° reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid;
[7° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord met betrekking tot het woonbeleid die het Vlaamse Gewest wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;[verv. decr. 22 december 2006, art. 21, 1°, I: 31 maart 2008] wordt op latere datum te bepalen door de Vlaamse Regering ingevoegd:
[8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving met betrekking tot het woonbeleid op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen met betrekking tot het woonbeleid. [ing. decr. 22 december 2006, art. 21, 2°, I: 31 maart 2008]

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden, door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Hiervan zijn er twaalf vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, vijf onafhankelijke deskundigen, een vertegenwoordiger voor de provincies en twee vertegenwoordigers voor de steden en gemeenten.
Als onafhankelijke deskundigen kunnen in de Vlaamse Woonraad worden benoemd: academici, deskundigen op het vlak van wonen en huisvesting of andere personen die op grond van hun ervaring, engagement of deskundigheid, gezag verworven hebben wat betreft de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in dit decreet.

-------------

[HOOFDSTUK IIbis DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

Art. 40. § 1. De Vlaamse Regering kan vennootschappen met een maatschappelijk doel dat beantwoordt aan de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid erkennen als sociale huisvestingsmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn autonome vennootschappen die verantwoordelijk zijn voor het behoorlijk uitvoeren van de taken die hen opgedragen zijn.
Art. 41. De sociale huisvestingsmaatschappijen voeren binnen hun werkgebied de volgende opdrachten uit: 1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
Art. 47. § 1. De toezichthouder kan, met behoud van zijn bevoegdheden krachtens artikel 29bis, bij de uitoefening van zijn toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen, elke beslissing opschorten die hij in strijd acht met de wetten, decreten, statuten of het algemeen belang. Die opschorting volgt binnen twee dagen, vanaf de dag waarop hij kennis had van de beslissing. Die beslissing wordt opnieuw uitvoerbaar als de toezichthouder binnen twintig dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen niet de vernietiging van de beslissing heeft uitgesproken.

-------------

TITEL VII DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN

[§3. De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel beëindigen in de hierna vermelde gevallen: 1° als de huurder van een sociale huurwoning niet meer voldoet aan de voorwaarden, gesteld overeenkomstig artikel 96, § 1; 2° bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de huurder van een sociale huurwoning met betrekking tot zijn verplichtingen. Een inbreuk van de bepalingen, vermeld in artikel 92, § 3, 1° en 2°, wordt gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming.
De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden. Bij een ernstige of blijvende tekortkoming bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden.
Als de tekortkoming, vermeld in het eerste lid, 2°, het gevolg is van het feit dat de huurder van een sociale huurwoning onvermogend is, dan kan de huurovereenkomst alleen beëindigd worden na overleg met het OCMW] [verv. decr. 15 december 2006, art. 10, I: 1 januari 2008]

Gepost door: Jan Boeykens | 14-05-09

Brieven Minister De Clerck
Hierbij volgen enkele brieven aan justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in verband met de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die, onder druk van justitie en de gevangenisdirectie van Brugge, gisteren besloten heeft om zijn medicatie en medische behandeling definitief stop te zetten.

In 1998 werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals, voordien CD&V), in roddels tegenover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM, van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigd. De feiten hadden, volgens Victor V. die de wereldwijde publiciteit rond zijn halfbroer inzake de kinderpornozaak Zandvoort benijdde, 20 jaar voordien plaats gehad.

In 2005 organiseerde Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te laten zetten.

Alhoewel de petitie amper door een tiental kennissen van Victor V. werd getekend, bracht het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) deze petitie ter sprake in de gemeenteraad van de Stad Herentals.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) stond vrij positief tegenover het voorstel in de petitie 'omdat dit ook rond het imago van Herentals en omstreken draaide' maar stelde zich iets voorzichtiger op tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De vrederechter was echter niet akkoord met de manier waarop men de actievoerder uit zijn woning trachtte te drijven.

Een klein jaar geleden liet de Geelse Bouwmaatschappij weten dat zij Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde.
Er werd toen een oplossing gevonden voor de problemen die zich tengevolge van de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge voordeden.

Vorige week richtte de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter omdat zij het huurcontract met Marcel Vervloesem wil verbreken...

------------------------------------------------------

Brief Minister De Clerck

Kabinet justitieminister De Clerck
t.a.v. Mevrouw Baart


Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Ik kreeg zopas nog een telefoontje van Marcel Vervloesem.

En zonder rond de pot te draaien, zoals de Minister dit voortdurend doet, kan ik u hierbij nog het volgende mededelen:

Vandaag diende er, zoals gisteren, opnieuw bloed te worden genomen van Marcel Vervloesem omdat er een 'foutje' was gebeurd.

Toen Marcel Vervloesem vroeg hoe het nu medisch gezien stond (opname in het ziekenhuis enzoverder), antwoordde de verpleegster hem dat 'de dokter dit morgen met hem zou bespreken'.

Uit de bloedstaal had men kunnen opmaken dat de suiker van Marcel Vervloesem, zoals we reeds maanden weten, 'veel te hoog staat'.

Marcel Vervloesem heeft een medicament bijgekregen. Het gaat hier om de bloedverdunner Marcumar. Dit is een zwaar medicament dat niet zonder gevaar is voor hart en hersenen.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd niets gehoord van zijn penitentiair verlof dat hij op 5 maart 2009 had aangevraagd en dat op 5 mei op de directievergadering was besproken.
Men had hem weer beloofd dat hij diezelfde dag nog een antwoord zou ontvangen. Maar het betreft hier weer de zoveelste valse belofte.

Ook van de PSD dat de beslissing van de directievergadering op 5 mei jl. en van het personeelscollege op 7 mei jl. voor de zoveelste keer heeft verhinderd, en dat twee dagen nadien afkwam met de 'zegevierende' mededeling dat het zogezegd haar rapport had afgemaakt, heeft Marcel Vervloesem niets meer vernomen.

Arikel 72 van de strafuitvoeringswet is nog altijd niet van
toepassing. Het wordt (tussen haakjes) door de Minister zelf al maandenlang geblokkeerd.

Marcel Vervloesem heeft na 6 weken nog altijd niets vernomen van professor Distelmans die de Minister zogezegd voor de
euthanasieaanvraag van Marcel Vervloesem had gecontacteerd.

Marcel Vervloesem heeft een maand nadat de Minister hem en zijn advocaat liet weten dat het Hoog Comité van Toezicht van het Gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken, nog altijd niets van dit Comité vernomen.

U ziet dus dat de brieven van de Minister niet meer dan een
allegaartje van valse beloftes zijn die bedoeld zijn om op de gestelde vragen geen antwoord te moeten geven.

Dit weerspiegelt eigenlijk op een perfecte manier het gevangenisbeleid van de Minister dat vooral uitblinkt in zijn afwezigheid.

Hoe dan ook, indien er één van de volgende dagen iets zou mislopen met Marcel Vervloesem, dan zal de Minister, die op alle mogelijke manieren geinformeerd wordt, daar persoonlijk voor moeten opdraaien.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

GEEN REACTIE

--------------------

Brief Minister De Clerck

Brussel, 11 mei 2009


Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: Marcel Vervloesem - Brief van 30.4.2009


Ik zou u de volgende vragen willen stellen inzake voornoemd onderwerp:

- Heeft de minister nu al een onderzoek laten instellen naar het foutieve rapport dat door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie werd opgemaakt ?
- Heeft de minister al opdracht gegeven om te laten onderzoeken waardoor de medicatie van Marcel Vervloesem herhaaldelijk werd stopgezet, wat tot nieuwe hartproblemen heeft geleid wat zijn heropname in het ziekenhuis (waar hij zal behandeld worden met electroshocks) noordzakelijk maakt ?
- Marcel Vervloesem heeft gedurende 4, 5 jaar kanker. Hij werd er tweemaal voor geopereerd. De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft op 10.12.2008 een zorgprotocol voor de kanker gevraagd maar daaraan werd nooit gevolg gegeven. Wordt de aanwezigheid van
kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem onderzocht?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem niettegenstaande de 'gepaste verzorging' al drie weken lang met opgestapeld vocht in zijn benen sukkelt, wat tijdens zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout tot een spoedopname leidde waarbij hij zes uren lang aan de hartmachine (+ andere toestellen) lag ?
- Hoe komt het dat Marcel Vervloesem's bloeddruk de laatste weken steeds op 19 en 20 staat, wat levensgevaarlijk is na zijn recente hartoperatie ?
- Wordt er wel nagegaan of de voor 60% werkende nieren van Marcel Vervloesem nog voldoende functioneren ? Is dit, tesamen met zijn hart- en suikerziekte, misschien één van de redenen van de vochtopstapeling?
- Hoe komt het dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem nog steeds niet gestabiliseerd is en soms op 300 staat, wat in zijn geval, levensgevaarlijk is ?
- Waarom laat men deze problemen steeds aanslepen in plaats van Marcel Vervloesem in observatie te nemen in het ziekenhuis ?
- Waarom zette men, tesamen met de medicatie, de kinesytherapie en de revalidatie van Marcel Vervloesem gedurende een drietal weken na zijn hartoperatie stop ? Wie was daar verantwoordelijk voor ?
- Gaat Marcel Vervloesem opnieuw in bewusteloze toestand aan de operatietafel en het ziekenhuisbed geketend worden ?
- Wordt hij na zijn terugkomst uit het ziekenhuis (als hij de
electroshocks overleeft) opnieuw bij de psychisch gestoorde persoon op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge gestoken om te 'recupereren' ?
- Heeft minister De Clerck nu al werk gemaakt van de
uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) ?
- Waarom houdt minister De Clerck geen rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld ?
De minister schendt artikel 2 (recht op leven), artikel 3 (verbod op martelen - Volgens het VN-verdrag is marteling 'iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel), artikel 14 (verbod op discriminatie)
- Waarom discrimineert de minister gevangenen en mogen gevangenen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) reeds na 1 dag, om 'gezondheidsredenen', terug naar huis terwijl andere gevangenen van geen enkele gunstmaatregel kunnen genieten en hun reintegratie en reclasseringsdossier door eindeloze vertragingsmanoeuvres van de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie) worden
geblokkeerd ?
- Waarom beklaagt de minister zich tegenover de Nederlandse regering over zijn overbevolkte gevangenissen terwijl hij mensen zoals Marcel Vervloesem met hun uitzichtloze medische toestand in die overvolle gevangenissen laat wegteren ?
- Op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zag ik tal van gevangenen die volledig afgeleefd waren en onvoldoende of geen medische verzorging kregen. Wat bedoelt de minister eigenlijk met zijn 'rechtvaardige en menselijke justitie' ?
- Waarom wil de minister dat Marcel Vervloesem zijn laatste adem uitblaast in de gevangenis ?
- Waarom laat de minister, zoals ik hem herhaaldelijk vroeg, geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen ?
- Waarom vraagt de minister zich niet af waarom er geen onderzoek gevoerd wordt naar de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd ? In oktober 2006 liet ik een kopie van deze lijst PV's aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de kinderporno-cd-roms verdwenen) overmaken.
- Waarom wil de Minister de ongeneeslijke Marcel Vervloesem door middel van zijn gevangenisschap in mensonterende omstandigheden, het zwijgen opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de Minister weet dat daar
geen onderzoek in gebeurde ?

In afwachting van het antwoord van de Minister, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

GEEN REACTIE

--------------------

'Antwoord' Minister De Clerck

Van: Baart, Els
Verzonden door: just.fgov.be
Aan: Jan Boeykens
Cc: Desmet, Mathieu
Datum: 11 mei 2009
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem: Brief van 30.4.2009

Geachte heer Boeykens,

Ik hem met aandacht uw mail van 8 mei 2009 gelezen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem.

Zoals in het verleden reeds geantwoord, werden alle opmerkingen overgemaakt aan de gevangenisarts en aan de Dienst Gezondheidszorg Gevangeniswezen.

De medische opvolging en behandeling valt onder het medisch geheim en de bevoegdheid van de geneesheren die alles eraan doen om de heer Vervloesem een adequate en volwaardige medische behandeling en verzorging te verzekeren.

Het staat de heer Vervloesem te allen tijde vrij zelf een arts naar keuze naar de gevangenis te laten komen, die hem kan onderzoeken en zich nadien met de gevangenisarts in verbinding kan stellen om overleg te plegen over diagnose en behandeling.

Met voorname hoogachting,

Els Baart

Kabinet Stefaan De Clerck

Minister van Justitie

-------------------

Brief De Clerck

Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem
Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn Emails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

Op medisch vlak, schreef u mij enkel dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg'.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om 'gezondheidsredenen' zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om 'gezondheidsredenen' reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn 'overbevolkte gevangenissen' te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer 'met sukses' aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat dit hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een 'menselijke justitie spreekt', hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de 'enige oplossing' te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte liet mededelen dat de 'strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken. Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,

Gepost door: Yves | 15-05-09

Kabinet Minister Keulen
De adjunct-kabinetschef van Minister Keulen (VLD) wenst, na een felle woordenwisseling over deze zaak, het gesprek niet meer verder te zetten.

Laat ons hopen dat de Minister dit niet als een excuus aanwendt om deze zaak niet te moeten laten onderzoeken.
Dat zou iets te gemakkelijk zijn.

Minister Keulen moet er op toezien dat er niet geknoeid wordt met het toewijzen van sociale woningen.

Het kan ook niet dat huurders van sociale woningen, door middel van roddels, petities en bepaalde politieke relaties van hun buren uit hun woning worden gedreven.

Gepost door: NPG | 22-05-09

De commentaren zijn gesloten.