22-05-09

Klachten Geelse Bouwmaatschappij: Open Brief Vlaamse Overheid


Keulen.large_400048Brussel, 12 mei 2009

Onderwerp: antwoord op vraag aan 1700

U heeft een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij?

1) U kan met deze klacht terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

De Vlaamse ombudsdienst heeft o.a. als opdracht:

- het onderzoeken van klachten over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten en haar ambtenaren
- het formuleren van voorstellen en adviezen op basis van zijn bevindingen
- het melden van overtredingen van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers aan de voorzitter van het Vlaams Parlement

Contactgegevens:

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Websites: http://www.vlaamseombudsdienst.be

----

2) U kan uw klacht ook uiten bij het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen. Hij is o.a. bevoegd voor de (sociale) huisvesting.

Contactgegevens:

Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel

Telefoonnummer: 02 552 65 00
Faxnummer: 02 552 65 01

Website:
http://www.ministermarinokeulen.be/

Graag tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten
Team 1700
Elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 19 uur op het gratis nummer 1700
Website en e-mail: www.vlaanderen.be

------------------------------------------------------------------------

Dit antwoord heeft een algemeen informatief karakter. U kunt er geen rechten aan ontlenen. 1700 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u ondervindt door het gebruik van de verstrekte informatie.

antwoord op:
Gisteren mailde ik de onderstaande brief, gericht aan heer Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die directeur is van de Geelse Bouwmaatschappij en Schepen is voor Woonbeleid in Geel, naar de Geelse Bouwmaatschappij.

Kopie van deze brief was gericht aan een aantal ministers en voorzitters van commissies in kamer en senaat.

Tot mijn verwondering kreeg ik het bericht in mijn mailbox dat mijn mail 'SPAM, HTML-code of reclameboodschappen bevatte en in quarantaine was geplaatst'.

Ik zou willen dat de Vlaamse Overheid de methodes die door de Geelse Bouwmaatschappij worden goedgekeurd om bewoners uit hun huizen te zetten, ernstig onderzoekt.


Brussel, 12 mei 2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Bij de Vlaamse Ombudsdienst werd er drie klachten inzake de Geelse Bouwmaatschappij ingediend.

De Vlaamse Ombudsdienst deelde ons mede dat zij de eerste klacht zou onderzoeken.

Op onze tweede klacht omtrent Minister Keulen die nooit reageerde op onze klacht maar ons, na een half jaar en op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij een gerechtelijke procedure voor de vrederechter was gestart, mededeelde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke onderzoeken', kregen we geen antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

Onze derde klacht werd pas ingediend. Wij wachten op een antwoord van de Vlaamse Ombudsman.

In de hoop dat de Vlaamse toezichthoudende Overheid zich niet enkel beperkt tot automatische doorverwijzingen, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens


Brussel, 21 mei 2009

Geachte Heer,

Al mijn klachten inzake de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij, blijken door de Vlaamse Ombudsman te zijn afgewezen.

De Vlaamse Ombudsman laat mij verstaan dat het slechts om individuele zaken gaat en er dus geen algemeen probleem bestaat.
Verder wijst hij op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem (geen familie van dit gezin) voor de vrederechter bepleit.
Het wordt duidelijk dat de Vlaamse Ombudsman er zich van af tracht te maken door te stellen dat hij 'niet kan tussenkomen in gerechtelijke geschillen'.
De vrederechter heeft echter enkel de bevoegdheid om zich uit te spreken over de eis van de Geelse Bouwmaatschappij maar kan geen onderzoek voeren (en kan zich niet uitspreken) over klachten rond corruptie en wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij.
Hij kan ook geen onderzoek voeren en uitspraken doen over klachten inzake nalatigheden van een bevoegde minister (in casu Minister Keulen).
Dat is, normaal gezien, de taak van de Vlaamse Ombudsman.

Ik contacteerde opnieuw Minister Keulen (VLD) die mijn klacht maandenlang onbeäntwoord liet en dan, zoals de Vlaamse Ombudsman, kwam aandraven met het argument dat hij zich 'niet kan mengen in rechtszaken'.

Marc Mahieu, de adjunct-kabinetschef van Minister Keulen, heeft mij na een felle woordenwisseling laten weten dat hij het gesprek rond het geknoei in het toewijzen van sociale woningen, niet meer wil verderzetten.
Ik wil echter niet dat de Minister de afsluiting van het gesprek door zijn adjunct-kabinetschef, aanwendt om dit dossier zonder onderzoek te laten afsluiten. Dat zou iets te gemakkelijk zijn.
Minister Keulen moet rekening houden met de Vlaamse Wooncode en er op toezien dat er niet geknoeid wordt met het toewijzen van sociale woningen.

Het kan niet dat huurders van sociale woningen, door middel van roddels, petities en bepaalde politieke relaties van hun buren uit hun woning worden gedreven !
Het is eveneens onaanvaardbaar dat deze petities steeds uitgaan van een persoon die goed bevriend is met een ex-bestuurder van de Geelse Bouwmaatschappij die thans in Herentalse gemeenteraad zetelt !
Ook dit is in strijd met de bepalingen in de Vlaamse Wooncode.

Als de Minister dergelijke zaken door de vingers ziet, dan wordt de toewijzing van sociale woningen een kwestie van vriendjespolitiek en corruptie en dan kan elke huurder van een sociale woning van vandaag op morgen door enkele goed georganiseerde verdachtmakingen van buren die goede politieke contacten onderhouden (alsook met de directie van een Vlaamse woonmaatschappij), uit zijn woning gezet worden.
Dit zal de woonzekerheid van de huurders zeker niet ten goede komen en het leven van de mensen die (zonder politieke dienstverlening) werkelijk recht hebben op een sociale woning, onmogelijk maken.

Laat mij nog even vermelden dat de nieuwe buurman van het gezin Breughelmans-Vervloesem, waarvan ik in mijn vorig schrijven sprak, directeur is/was van een bouwmaatschappij en dat hij het gezin Breughelmans ervan beschuldigde van zijn dochter voor zwartwerk te hebben aangegeven.
De man stelde vervolgens, zoals ook in een ander geval al gebeurde, met enkele buren een petitie op waarin hij zijn buren van 'lawaai-overlast' beschuldigde en liet deze petitie door de wijkagent als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overmaken.
Op het voorstel van een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij om 'samen met zijn buren rond de tafel te gaan zitten', wilde hij niet ingaan.
In de plaats daarvan stapte hij naar de vrederechter om het conflict verder op te drijven.
Uiteindelijk stapte ook de directie van de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter en vroeg zij om het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem te kunnen verbreken. Volgens de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was het probleem 'niet op te lossen en lag de schuld daarvan bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder'.
De vrederechter hield gelukkig het hoofd koel en houdt vermoedelijk rekening met de ware achtergronden van deze zaak en met zijn verzoenende taak in dergelijke geschillen.

Maar, zoals gesteld, is het probleem daarmee niet opgelost.
Het is belangrijk dat de Vlaamse Overheid dit soort zaken onderzoekt en voorkomt dat sociale woonmaatschappijen aan vriendjespolitiek doen. Ook maffiapraktijken waarbij lokale politieke mandatarissen en wijkagenten ingeschakeld worden, moet de Vlaamse Overheid trachten te voorkomen. Tenslotte moet de Vlaamse Overheid nagaan of de Vlaamse Wooncode wel wordt gerespecteerd bij de toewijzing van sociale woningen.

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Commentaren

'Gouden Baksteen voor minister Marino Keulen'
Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, en NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, reiken de Gouden Baksteen uit aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen.

De uitreiking op vrijdagavond 8 februari in De Bijloke in Gent vormt het hoogtepunt van het jaarlijkse evenement van Bouwunie en NAV dat ruim 1.000 aanwezigen lokt. De Gouden Baksteen verloopt in samenwerking met Wienerberger, vakbladuitgever PMG en Fortis.


De Gouden Baksteen, een initiatief van Bouwunie en NAV, bekroont elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid omwille van zijn of haar positieve impact op de bouwsector. De selectie gebeurt door een vakjury van aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vertegenwoordigers van de vakpers.
Dit jaar viert de Gouden Baksteen zijn elfde verjaardag. Het evenement startte als een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie maar is ondertussen uitgegroeid tot het grootste evenement van de Vlaamse bouwsector. De uitreiking van de Gouden Baksteen staat er centraal. In het verleden mochten persoonlijkheden als Vlaams minister-presidenten Patrick Dewael en Kris Peeters, en de ministers Leo Peeters, Didier Reynders, Dirk Van Mechelen, Frank Vandenbroucke en Sabine Laruelle de begeerde trofee in ontvangst nemen. Maar ook organisaties als de Gezinsbond en Vlaanderen Bouwt vielen al in de prijzen. “Beleidsacties op een positieve manier waarderen” is de filosofie achter het gebeuren.

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, wint de Gouden Baksteen omwille van zijn palmares aan realisaties en plannen in het voor de bouwsector belangrijke domein “wonen”, en dit sinds midden 2003:


Minister Keulen heeft serieuze inspanningen geleverd om het aanbod van sociale woningen te vergroten. Tussen 2002 en 2006 breidde het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen uit met meer dan 5%. Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd. Voor 2008 voorziet de minister 400 miljoen euro voor nieuwbouw (3.000 woningen) en renovatie (6.000 woningen). Met het nieuwe financieringssysteem (van kracht sinds begin dit jaar) krijgen de sociale huisvestingsmaatschappijen bovendien meer zuurstof voor de bouw en de renovatie van woningen en om gronden en goede woningen aan te kopen. De minister heeft het daarnaast ook mogelijk gemaakt om de privé-sector te betrekken in de sociale woningbouw, waardoor er een extra aanbod van sociale woningen wordt gecreëerd. De minister wil nog dit jaar een woonbevak lanceren, als financieel instrument om geld op te halen bij investeerders waarmee extra woningen kunnen worden gebouwd.

Door middel van premies tracht minister Keulen de kwaliteit van het bestaande woningenpatrimonium op te krikken. Meer in het bijzonder voerde minister Keulen de renovatiepremie in (voor structurele werkzaamheden, waarbij ook het ereloon van de architect subsidieerbaar is) en paste hij de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) aan (aanpassingswerken voor bejaarde of gehandicapte en kleinere structurele verbeteringen). Hij trok de inkomensgrenzen voor de VAP op en breidde het toepassingsgebied ervan uit naar de voorkoming van CO-vergiftiging. In 2007 werden 10.197 verbeteringspremies en aanpassingspremies toegekend voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro (3.770 weigeringen/13.000 aanvragen). De gemiddelde VAP bedraagt ongeveer 1.280 euro. In 2007 zijn 7.437 renovatiepremies toegekend voor een totaalbedrag van 45,2 miljoen euro (16.000 aanvragen! waarvan nog een deel in behandeling en 2.141 geweigerd). De gemiddelde renovatiepremie bedraagt ongeveer 6.000 euro. Doorn in het oog van Bouwunie en NAV is dat minister Keulen ook doe-het-zelvers een renovatiepremie geeft. Niet dat Bouwunie en NAV iets tegen echte doe-het-zelvers hebben, maar de ervaring leert dat niet alle “doe-het-zelvers” ook daadwerkelijk zelf de werken uitvoeren. Het gevaar is dus groot dat de Vlaamse regering zo zwartwerk subsidieert. Minister Keulen heeft Bouwunie en NAV alvast beloofd deze belangrijke bekommernis op te nemen in zijn evaluatie van de Vlaamse renovatiepremie medio 2008.

Minister Keulen heeft voor 2008 het budget voor huursubsidies opgetrokken tot 30 miljoen euro. Dit moet mensen die al heel lang op een sociale huurwoning wachten, in staat stellen om een woning op de private huurmarkt te huren. De minister is zich ervan bewust dat hij hiermee niet alle noden oplost en blijft daarom inzetten op 3 sporen: eigendomsverwerving (via o.a. premies), sociale huur (blijven bouwen) en private huur (met huursubsideis en kwaliteitsbewaking).

De Vlaamse Woonraad, actief sinds enkele maanden, is samengesteld door Minister Keulen en bevat vertegenwoordigers uit alle bij het woonbeleid betrokken groepen (deskundigen, vertegenwoordigers van het middenveld (bewoners, eigenaars, bouwers) en van de overheid). Zij moeten overleggen over het woonbeleid in het algemeen en de regering adviseren over de hoofdlijnen van het woonbeleid en over ontwerpen van decreet en besluit.


BRON: Bouwunie

Gepost door: Jan Boeykens | 22-05-09

Le ministre Keulen ne va pas revoir le "wooncode"

Logement

Le ministre Keulen ne va pas revoir le "wooncode"


Mis en ligne le 26/05/2009

Le ministre flamand du Logement (Open Vld) n'a pas l'intention de changer le code du logement (Wooncode), a indiqué mardi son porte-parole à l'agence Belga.
L'Europe veut revoir le code du logement flamand
Il réagit ainsi au rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI). Cette Commission a demandé une révision des critères linguistiques imposés aux non-néerlandophones pour accéder aux logements sociaux en Flandre.

"Le ministre Keulen garde la réglementation actuelle. Il s'agit d'une décision du gouvernement flamand fixée dans un accord gouvernemental", a indiqué le porte-parole.

"Le ministre continue à considérer le code du logement comme un outil d'intégration. Nous n'excluons personne. Grâce aux requis linguistiques, nous encourageons les personnes à apprendre le néerlandais", a-t-il ajouté.


http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/505335/le-ministre-keulen-ne-va-pas-revoir-le-wooncode.html

-------------

L'Europe veut revoir le code du logement flamand


Mis en ligne le 26/05/2009

Pour l'Ecri, une agence du Conseil de l'Europe, toute mesure impliquant une obligation liée à la langue pour accéder à une prestation sociale exige "la plus grande vigilance".
La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (Ecri) appelle mardi dans son dernier rapport les autorités belges à revoir les nouveaux critères linguistiques imposés aux non-néerlandophones pour accéder aux logements sociaux en Flandre.

"L'Ecri s'interroge sur la réelle efficacité de mesures présentées comme visant à intégrer les non-néerlandophones" et appelle les autorités belges à "veiller à ne pas adopter de mesures qui pourraient avoir un effet discriminatoire sur les personnes dont la langue maternelle n'est pas le néerlandais".

Dans son rapport, "l'Ecri recommande aux autorités de revoir les nouvelles conditions liées à la langue et à l'intégration dans le code du logement flamand en s'assurant que cette nouvelle législation n'a pas un effet contre-productif sur le processus d'intégration".

L'Ecri "considère que le fait d'imposer des sanctions administratives ou de refuser l'accès au logement social n'est pas un moyen approprié pour convaincre les personnes intéressées d'apprendre une langue".

Pour la commission, "des mesures d'incitation positives devraient être considérées comme des moyens suffisants de persuasion". De la même manière, l'Ecri "recommande aux autorités de revoir les mesures prises au niveau communal et exigeant la connaissance ou l'apprentissage du néerlandais pour accéder à certains services".

L'Ecri estime enfin qu'il "est important de ne prendre aucune mesure qui aurait un effet contre-productif sur le processus d'intégration en stigmatisant les personnes dont la langue maternelle n'est pas le néerlandais ou en mettant en danger les droits individuels dont elles jouissent".

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/505320/l-europe-veut-revoir-le-code-du-logement-flamand.html

Gepost door: Yves | 27-05-09

De commentaren zijn gesloten.