22-05-09

Minister Keulen laat termijnen om op te treden, verstrijken


Keulen.large_400048Ontslag werknemer: Minister Keulen besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie.

Jan Boeykens schreef als vertrouwenspersoon van het gezin Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, verschillende keren naar Minister Keulen (VLD) met het verzoek om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei in het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Bouwmaatschappij. Pas maanden na zijn schrijven ontving hij een schrijven van de Minister waarin hem werd medegedeeld dat de Minister niet kon interveniëren 'omdat de Geelse Bouwmaatschappij de verbreking van het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem voor de vrederechter had bepleit'.

Jan Boeykens diende hierover een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die liet weten dat hij de zaak 'vanwege de lopende rechtszaak niet kon onderzoeken'.

De corruptie en vriendjespolitiek bij de sociale woningmaatschappijen inzake het toewijzen van sociale woningen waarbij bepaalde huurders door middel van roddels, petities en tussenkomsten van politieke mandatarissen + wijkagenten uit hun woningen worden gedreven, blijven daarmee bestaan.

Het is blijkbaar niet de eerste keer geweest dat Minister Keulen een termijn laat verstrijken zodat hij als toezichthoudende minister niet hoeft op te treden...


Brussel, 3 april 2006

Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio

DE LIBERALE VRIJHEDEN VAN MINISTER KEULEN WETTIGEN EEN WILLEKEURIG ONTSLAG VAN EEN WERKNEMER

Op grond van het decreet van 28 april 1993 heeft het Vlaams Gewest een bijzonder toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Minister Keulen als Minister van Binnenlandsbestuur, weigerde middels ‘stilzitten van bestuur’ om wettelijk op te treden tegen een onterecht ontslagbesluit van de Stad Diest.

Hierdoor wordt een personeelslid onterecht bestraft.

Op 28 november 2005 besloot de gemeenteraad van Diest om Mevrouw B.B., aangesteld als administratief medewerker te ontslaan wegens ongunstige proeftijdbeoordeling.
Overeenkomstig artikel 6 van het decreet d.d. 28 april 1993, het toezichtdecreet op de gemeenten, stelde mevrouw B.B. via haar syndicale organisatie de ACOD hiertegen beroep in. Dit beroep werd ontvankelijk verklaard door de Vlaamse Gemeenschap.

Op 30 januari 2006 werd mevrouw overeenkomstig de voorziene procedure in het toezichtdecreet gehoord in het bijzijn van haar raadsman van de ACOD.

Op 8 februari werd door de heer Guido Decoster, Directeur-Generaal bij de Vlaamse Gemeenschap, als bijlage met een schrijven, een ontwerp Ministerieel Besluit overgemaakt dat stelt dat:

- het Stadsbestuur van Diest gehandeld heeft in strijd met haar eigen statuut;
- het Stadsbestuur van Diest zich schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding en dat het zorgvuldigheidsbeginsel ten gronde geschonden werd;
- het ontslag ongewettigd is.

De ACOD stelt vast dat na politieke tussenkomst vanwege de VLD van Diest bij het kabinet van Minister Keulen, de Minister besloot om de termijn om op te treden te laten verstrijken en niet in te gaan op het advies van zijn eigen administratie.

De ACOD stelt vast dat door dit ‘stilzitten’ van de Minister, een wettelijk voorzien systeem dat garanties moet bieden aan het personeel inzake degelijke personeelsbesluitvorming van lokale besturen, wordt uitgehold.

De ACOD gebruik makend van haar prerogatieven inzake syndicale overleg vroeg de Minister om uitleg in het Vlaams Onderhandelingscomité, het Comité C1. De Minister weigerde tot op heden om hier op in te gaan.

Voor de ACOD getuigt de houding die Minister Keulen inneemt van weinig respect voor de representatieve vakbonden en in het bijzonder voor het personeel.

De ACOD stelt vast dat het principe van Nieuwe Politieke Cultuur nog steeds niet doorgedrongen is, noch bij Minister Keulen, noch bij de plaatselijk VLD van Diest.

Door deze schandalige houding komt er een vroegtijdig einde aan de tewerkstelling en carrière van een gemotiveerd personeelslid.

Mil Luyten
Federaal Secretaris

Kopie: Vlaamse Ombudsman,

14:59 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minister keulen wanpraktijken |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.