05-08-09

Geelse Bouwmaatschappij zet Morkhoven-aktievoerder uit woning


964Brussel, 5.8.2009

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij startte reeds tweemaal een uithuiszettingsprocedure tegen bewoners van sociale woningen die door hun buren via een petitie van 'pedofilie' en 'lawaaioverlast' werden beschuldigd.

Zij kent ook sociale woningen toe aan mensen die, gezien hun inkomen of hun eigendommen, totaal geen recht hebben op een sociale woning.

Ik diende hiervoor een klacht in bij Jos Sannen, voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij (CD&V), maar ontving geen antwoord.

Ik begrijp niet waarom omdat het organiseren van petities om bewoners uit hun sociale woningen te drijven, toch een ernstige aangelegenheid is, zeker als daarbij een bestuurslid of ex-bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij is betrokken.

Normaal gezien laat de directie van een onderneming of overheidsinstantie dergelijke klacht grondig onderzoeken, al was het maar om allerlei speculaties te voorkomen.

Het feit dat in de petitie tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging (2005) ook geeist werd dat de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden, toont aan dat er bepaalde politieke of gerechtelijke belangen in deze zaak meespeelden.

Ook het feit dat deze petitie die slechts door een tiental wijkbewoners werd getekend, via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels op de agenda van de Herentalse gemeenteraad kwam te staan, en het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-bestuur Herentals) zei 'wel oren te hebben naar de in de petitie gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof', stemt tot nadenken.

Daar komt nog bij dat de petitie uit de kringen van het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals) kwam die zijn halfbroer Marcel Vervloesem destijds, via de Vlaamse pers, van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde (het ging hier om feiten van zogezegd 20 jaar geleden terwijl dezelfde Victor V. Marcel Vervloesem een 10-tal jaren geleden als secretaris in zijn wijkvereniging benoemde).

De petitie volgde ook nadat de Turnhoutse rechter F. Caers een leugendetectortest had bevolen voor zowel de aanklagers als de verdachte (Marcel Vervloesem) en kwam juist nadat Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en daarvoor in de gevangenis van Turnhout was opgesloten.

Dit was dus zeker geen toeval.

Het proces tegen Marcel Vervloesem werd sterk beinvloed door deze gepolitiseerde en gemediatiseerde petitie omdat de Vlaamse media de aktievoerder daarbij nogmaals 'een zelfuitgeroepen kinderpornojager die een laffe stroper was' noemden.

Dus nog voor dat Marcel Vervloesem in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout (2006) werd vrijgesproken voor de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' uit 1998 maar schuldig werd geacht voor de nieuwe klachten over 'folteringen en verkrachtingen' in 2005 (met een paar bamboestokjes als 'overtuigend' bewijs) werd hij nog even snel publiekelijk via de voornoemde petitie, in de lokale media als 'pedofiel' aan de schandpaal genageld.
Niet slecht gezien, zou men kunnen zeggen...

Persoonlijk gezien hou ik echter niet van dergelijke politieke manipulaties via de media waarbij de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van Justitie serieus in vraag worden gesteld.

Zoals ik reeds zei, is het onbegrijpelijk dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij geen ernstig onderzoek instelde.
Toen het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Victor of Marcel Vervloesem, wel bevriend met Marcel Vervloesem) in 2008 ook te maken had met een petitie om hen uit hun sociale woning te drijven, schreef ik opnieuw naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die het wederom niet nodig vond om een onderzoek te laten instellen en die alleen rekening hield met een bewering inzake 'lawaaioverlast' (er gebeurde geen enkele meting door de politie) in de petitie.

Onderzoek leerde mij dat ook deze petitie door een tiental personen getekend werd.
Het betrof hier grotendeels de personen die ook de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005 georganiseerd en getekend hadden.

Na een zogezegd sociaal onderzoek waarbij de klachten over lawaaioverlast eindeloos werden herhaald (terwijl er geen metingen werden verricht), startte de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedure tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder die reeds 20 jaar lang een sociale woning betrekken van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven.

Kort daarop startte de Geelse Bouwmaatschappij ook een uithuiszettingsprocedure tegenover Marcel Vervloesem van onze vereniging. Die moest enkele dagen geleden zijn huis ontruimen omdat de Geelse Bouwmaatschappij zelfs de definitieve uitspraak van de rechter niet wenste af te wachten.

Inzake de petitie tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem diende ik vrij snel een klacht in bij Minister Keulen (VLD).
De Minister antwoordde mij niet, ook niet nadat Minister Arena (Ecolo) hem een kopie van mijn schrijven had overgemaakt.

Toen de directie van de Geelse Bouwmaatschappij een uithuiszettingsprocedures tegen het gezin Breughelmans-Vervloesem startte, viel er plotseling een brief van Minister Keulen in de bus waarin hij me mededeelde dat 'de Minister zich niet kon mengen in lopende gerechtszaken'.

Omdat ik de houding van Minister Keulen niet correct vond en van mening ben dat de Vlaamse Minister van Woonbeleid er moet op toezien dat de Vlaamse Wooncode door de Sociale Huisvestingsmaatschappijen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd, gerespecteerd wordt, diende ik hiervoor een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman die me op zijn beurt mededeelde dat 'er een rechtszaak liep en men dus niets kon ondernemen'.
Maar bij mijn weten, werd er alleen een uithuiszettingsprocedure tegen de familie Breughelmans-Vervloesem gestart en loopt er geen rechtszaak tegen Minister Keulen.
Mijn klacht over de handelswijze van de Minister, moet dus zonder politiek geschuifel met het CD&V-bestuur of de VLD-bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij, onderzocht worden.

Een paar dagen geleden nam ik hiervoor opnieuw contact op met de Vlaamse Ombudsman die me tot hiertoe niet antwoordde.

Kopie: Vlaamse Ombudsman, Minister Keulen, Minister Arena, Kris Peeters (CD&V, Vlaamse Minister-President), Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, parlementsleden,

Jan Boeykens
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

04-08-09

Geelse Bouwmaatschappij: geknoei met toewijzing van sociale woningen (3)


964Wie klachten heeft over politie en justitie, kan zich beter tot burgerinitiatieven richten in plaats van officiële instanties aan te schrijven die door allerlei politieke manipulaties de klachten toch niet ernstig onderzoeken en behandelen.

------------

Brussel, 4.8.2009

Beste Stefaan,

Ik zie dat je naar Victor Vervloesem hebt geschreven omdat je problemen hebt gehad met de politie Neteland (Herentals) en omdat Victor Vervloesem tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen.

Bestaat er geen officieel adres van Victor Vervloesem als 'Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie' van Herentals ?

Ik zou hem namelijk ook willen schrijven onder: Victor Vervloesem, Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, Straat...., nummer ...., 2200 Herentals.

Ik stel mij namelijk heel wat vragen over de Politie Neteland die ondermeer betrokken was bij de klachten tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging.

Zoals je weet, besloot de Turnhoutse rechter F. Caers in 2005 dat zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers uit 1998 (waaronder 'organisator' en halfbroer Victor Vervloesem) aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Slechts 1 van de aanklagers werd voor de leugendetectortest (die hij ter plaatse gearriveerd met veel geroep weigerde) opgeroepen omdat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas, de leugendetectortest 'onnodig' vond.
Rechter Caers besloot zich daarbij neer te leggen omdat hij als voorzitter van de correctionele rechtbank van Turnhout niets te zeggen heeft en Marcel Vervloesem ten allen koste veroordeeld moest worden.

Kort nadien werd Marcel Vervloesem (zoals in 1998 gebeurde) opnieuw aangeklaagd voor 'folteringen en verkrachtingen'. Dit gebeurde door drie jongeren uit de buurt die goede contacten onderhielden met de vroegere aanklagers van Marcel Vervloesem in de wijk die grotendeels tot de 'bende van Rosse Gie' behoorden
De minderjarigen waren, zoals de leden van de 'bende van Rosse Gie', opgepakt voor drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval en zaten in een gesloten instelling van waaruit zij af en toe zonder problemen konden wegvluchten.

Zoals bij Victor Vervloesem in 1998, kwam hun verhaal over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in de Vlaamse pers terecht.
Marcel Vervloesem werd onmiddellijk als een 'onverbeterlijke recidivist' en 'zelfbenoemde kinderpornojager die een laffe stroper was', omschreven.
Hij werd door de politie van Neteland met veel machtsvertoon opgepakt (twee politiecombi's) en voor de ogen van zijn huilende dochter en kleinkinderen naar de gevangenis van Turnhout afgevoerd alwaar hij onmiddellijk met een hongerstaking startte die een maand lang zou duren.
Op de tiende dag van zijn hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (allebei wonende in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem) plotseling een petitie in de wijk georganiseerd waarbij de uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De zaak kwam, zoals gewoonlijk, in de Vlaamse pers terecht die ze wederom op een éénzijdige en criminaliserende manier belichtte.
Via het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V), werden de eisen uit de petitie die amper door een tiental personen uit de omgeving van Victor Vervloesem werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad besproken waar dat burgemeester Jan Peeters (evenals Victor Vervloesem lid van het Sp.a-bestuur te Herentals, als burgemeester aan het hoofd staande van de Herentalse politie) zei dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
Dit was natuurlijk mooi meegenomen voor Victor Vervloesem want zijn halfbroer Marcel Vervloesem werd daarmede in de Vlaamse pers wederom als 'kindermisbruiker' bestempeld terwijl het onderzoek naar zijn schuld of onschuld nog niet afgesloten was en het vonnis nog niet uitgesproken was.

De vrederechter besliste dat de uithuiszetting van Marcel Vervloesem niet moest doorgaan en zal misschien wel geweten hebben dat Victor Vervloesem als Sp.a-bestuurslid ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.

Het hof van beroep te Antwerpen sprak Marcel Vervloesem (nadat hij door de Vlaamse pers jarenlang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal werd genageld) uiteindelijk vrij voor de klachten van Victor Vervloesem en zijn kornuiten maar achtte hem schuldig aan de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005. De openbare aanklager Marc Tack vond immers dat de kinderpornozaak Zandvoort (met de 90.000 foto's van gefolterde en misbruikte kinderen en baby's) 'enkel een luchtbel was gebleken' en vond dat de bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden en die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, een 'overtuigend bewijs waren voor de folteringen en verkrachtingen van deze laffe kindermisbruiker'.

Over de drie nieuwe klachten die in 2005 tegen Marcel Vervloesem werden ingediend, wil ik nog het volgende kwijt:
Eén van de minderjarigen, de genaamde Nick C., had maanden voordien een klacht ingediend wegens sexueel misbruik door ... Victor Vervloesem die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen en jongetjes op zijn naam heeft staan.
De politie Neteland stelde een proces-verbaal op van de verklaring van Nick N. Enkele maanden nadien werd Nick N. door de politie Neteland van de school gehaald en gedurende acht uren ondervraagd. Daarbij werd gesuggereerd dat hij 'waarschijnlijk het slachtoffer was van Marcel Vervloesem'.
De verklaring van Nick C. werd gewijzigd en de lokale kranten schreven dat een 'onafhankelijke verklaring de twee andere aanklachten tegen Marcel Vervloesem bevestigden'.
Ik diende hiervoor meermaals een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, maar mijn klacht werd om één of andere reden 'niet ontvankelijk verklaart' of zoiets. Wie een aantal artikels over het reilen en zeilen binnen het Comité P heeft gelezen, zal wel weten dat er heel wat politiek geschuifel is binnen dit zogezegde onafhankelijke controleorgaan.

Ik schreef onlangs ook naar het Comité P in verband met de uithuiszetting van het gezin Brueghelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel en Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem) door de Geelse Bouwmaatschappij.
Ik stelde me namelijk vragen over de petitie die daarbij opnieuw door de vriendin van Victor Vervloesem en enkele wijkbewoners was opgesteld en door een bevriende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was bezorgd.
Van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris van de politie Neteland, kreeg ik als antwoord dat mijn klacht onderzocht was geweest maar dat er geen reden was om de goede werking van de politie te betwisten
Ik vroeg Smeyers daarop van wie hij de toelating had gekregen om het onderzoek van de Comité P te voeren waarop deze mij antwoordde dat dit gebruikelijk was als de diensten van het Comité P overbelast waren.

Ik stel me ook vragen over de recente uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij die natuurlijk herinneringen oproept aan de petitie met de eisen tot uithuiszetting van Marcel Vervloesem die in 2005 vanuit de kringen rond Victor Vervloesem werd georganiseerd.

Voor de uithuiszetting van het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder, schreef ik naar Minister Keulen (VLD) en de Vlaamse Ombudsman.
Ik stelde het organiseren van petities om bewoners van sociale woningen uit hun huizen te drijven, in vraag en vroeg ook waarom directeurs van bouwondernemingen en eigenaars van huizen, via politieke vrienden, in aanmerking kwamen voor een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij.
Minister Keulen en de Vlaamse ombudsman schenen de Vlaamse Wooncode slechts bijzaak te vinden en antwoordden me dat men 'niet kon tussenkomen in lopende rechtszaken' terwijl mijn klacht bij Minister Keulen van 5 maanden voordien dateerde.

Als commentaar op 'Victor Vervloesem' (http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be)

Wordt vervolgd.

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.