14-05-09

Sociaal Woonbeleid in Vlaanderen: Minister Keulen moet politieke verantwoordelijkheid opnemen


Keulen.large_400048Brussel, 13 mei 2009

In 2005 werd er vanuit de kringen van Victor V., de halfbroer-aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, een petitie tegen Marcel Vervloesem opgesteld, die slechts door een tiental kennissen van Victor V. (CD&V, nadien Sp.a) uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven werd getekend.

Zij ging, zoals de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' die via Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM in 1998 werden verspreid, opnieuw gepaard met een mediacampagne.

Doordat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, werd de petitie door de tussenkomst van het OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, zelfs in de gemeenteraad van de Stad Herentals besproken.

De Herentalse Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei 'wel een oor te hebben' naar de eis in de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten 'omdat dit ook met het imago van Herentals en omstreken had te maken'.

Tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, stelde Jan Peeters zich iets voorzichtiger op.

Een half jaar geleden stelde men vanuit de kringen van Victor V. opnieuw een petitie op nadat men het gerucht had verspreid dat het gezin Breugelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden van Marcel Vervloesem) verantwoordelijk was voor het feit dat de dochter van een nieuwe wijkbewoner voor zwartwerk werd aangegeven.
De petitie waarin over 'lawaai-overlast' werd geklaagd alhoewel die nooit door de politie werd opgemeten, werd door de wijkagent Ronny Neefs als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd.
De Geelse Bouwmaatschappij nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond een sociaal assistente (+ Ronny Neefs) op onderzoek uit naar het gezin Breugelmans-Vervloesem dat zich gedurende maandenlang moest verantwoorden voor allerlei klachten rond 'lawaaioverlast'.
Het gezin Breughelmans-Vervloesem werd uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de klachten bleven aanhouden en de Geelse Bouwmaatschappij richtte zich met een verzoek tot de vrederechter om het huurcontract met het gezin te kunnen opzeggen.

De heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem die ouders zijn van twee kinderen, wonen reeds meer dan 20 jaar lang in de wijk en hebben de 78-jarige zieke moeder van mevrouw Breughelmans in huis opgenomen.
Hun buurman woont nog maar een jaartje in de sociale woning die hij op een discutabele manier van de Geelse Bouwmaatschappij verworven heeft.

De Vlaamse ombudsman wil de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven omtrent het verspreiden van roddels en het opmaken van petities om mensen uit hun sociale woning te laten zetten, niet onderzoeken en beroept zich op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij zich in de zaak Breughelmans-Vervloesem thans met een verzoek tot de vrederechter heeft gericht.

De vrederechter kan zich echter wel uitspreken over het al dan niet buitenzetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en van Marcel Vervloesem maar kan geen onderzoek voeren naar de onaanvaardbare methodes die door de kringen rond Victor V. worden aangewend en door de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar worden goedgekeurd.

Als de vrederechter moest besluiten dat de Geelse Bouwmaatschappij geen reden heeft om de huurcontracten met het gezin Breughelmans-Vervloesem en met Marcel Vervloesem te verbreken, dan is de kans groot dat er binnenkort weer nieuwe roddels zullen verspreid worden die opnieuw door een petitie gevolgd zullen worden (die door de Geelse Bouwmaatschappij en/of de Stad Herentals dan weer opnieuw ernstig zullen genomen worden).

De pesterijen dreigen, met de steun van de Geelse Bouwmaatschappij en/of van politieke mandatarissen, eindeloos te blijven duren terwijl een sociale woonmaatschappij juist de taak heeft om voor een leefbare sfeer te zorgen binnen een sociale woonwijk.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed tevergeefs beroep op minister Keulen (VLD) die politiek verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Vlaanderen maar ook die verwees (na een half jaar niet geäntwoord te hebben) naar de gerechtelijke procedure(s) voor de vrederechter.

Er zijn in Vlaanderen tienduizenden mensen die een sociale woning huren en het is daarom van belang dat Minister Keulen er in zijn Vlaams woonbeleid voor zorgt dat een Woningmaatschappij zich neutraal en onpartijdig opstelt bij conflicten tussen huurders van sociale woningen.

De Minister zou er ook voor moeten zorgen dat de huurders van sociale woningen beter beschermd worden in plaats dat zij het risico lopen van door hun Woonmaatschappij van de één op de andere dag op straat gezet te worden. Dit is gewoon een kwestie van woonzekerheid en een recht op wonen zonder gepest of gediscrimineerd te worden.

De minister dient zijn politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.


ARCHIEF

Morkhovense wijk Koninkrijk is heisa rond pedojager Vervloesem beu

MORKHOVEN - In zijn wijk Koninkrijk in Morkhoven gaat Marcel Vervloesem (52) meer dan ooit over de tongen nadat hij verleden week werd aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarigen. De Koninkrijkers zijn het beu dat hun sociale wijk in een slecht daglicht wordt geplaatst. Toch zijn er in de wijk ook mensen die pal achter de Witte Ridder blijven staan.

De Standaard/Het Nieuwsblad, donderdag 21 april 2005

12-05-09

Geelse Bouwmaatschappij - Vlaamse Ombudsman: doofpot


964Brussel, 12 mei 2009

Vlaamse Ombudsman
Johan Meermans
Assistent-onderzoeker
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Er zijn misschien rechtszaken lopende en daar kan u zich inderdaad niet in mengen.
Maar dat heb ik u ook niet gevraagd.

Ik vroeg u alleen om mijn klachten aangaande de illegale praktijken van de Geelse Bouwmaatschappij te onderzoeken.

De rechter zal enkel een oordeel uitspreken over het wel of niet uit de woning zetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem. Meer niet.
Hij gaat zich niet uitspreken over het woonbeleid, de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij en het in gebreke blijven van de Vlaamse Overheid. Dat is trouwens ook zijn taak niet.

De Vlaamse overheid moet gewoon voorkomen dat bewoners van sociale woningen (en dan spreek ik niet uitsluitend over het gezin Breughelmans en Marcel Vervloesem zoals u dat doet) het slachtoffer worden van de corruptiepraktijken van sociale woonmaatschappijen.

Ik begrijp niet waarom u een doofpotpolitiek wenst te voeren omtrent deze algemene problematiek en waarom u zich verschuilt achter deze twee rechtszaken om niets te moeten doen.

Ik zal dus, tesamen met de mensen die soortgelijke klachten hebben, uitzoeken wat men kan doen als de Vlaamse Ombudsdienst dergelijke wantoestanden niet wenst te onderzoeken.

Het kan immers niet dat de slachtoffers van deze praktijken zich steeds in een gerechtelijke procedure voor de vrederechter moeten gaan verdedigen terwijl dit niet nodig zou zijn indien de Vlaamse Overheid deze corruptiepraktijken zou bestrijden en indien de Vlaamse Ombudsman zijn werk zou doen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Geelse Bouwmaatschappij: Politie Neteland - Klacht bij het Comité P


964Brussel, 12 mei 2009 - Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stelt zich ernstige vragen over het feit dat de gerechtelijke procedures van de Geelse Bouwmaatschappij bij de vrederechter om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven en het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden) uit hun sociale woning te laten zetten, steeds voorafgegaan werden door roddelcampagnes, valse beschuldigingen en petities die telkens van een tiental mensen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven komen terwijl in de wijk zo'n 60 gezinnen wonen.

Hij vindt het vreemd dat de petitie tegen Marcel Vervloesem in 2005, werd georganiseerd nadat Marcel Vervloesem door enkele minderjarige druggebruikers uit zijn wijk opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en de pers hem daarvoor opnieuw aan de schandpaal had genageld.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat de petitie die amper door een tiental personen getekend werd, door het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) in de gemeenteraad van de Stad Herentals ter sprake werd gebracht.

Hij vindt het nog vreemder dat in de petitie ook werd geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.

Hij vindt het vreemd dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) die als kamerlid en ex-minister toch wel andere interesses zal hebben, zoveel aandacht besteedde aan deze zaak en deze liet weten dat hij 'wel oren had naar de klachten omdat het tenslotte het imago van Herentals en omgeving betrof' (alhoewel hij zich voorzichtig opstelde inzake de verwijdering van de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens stelt zich vragen bij het feit dat de petitie uit het kringetje van Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, kwam die in 1998 als eerste met de beschuldigingen over 'verkrachtingen en folteringen door zijn halfbroer Marcel' naar de journalisten van Het Nieuwsblad en de commerciële zender VTM stapte.

Jan Boeykens vindt het vreemd dat daarmee de aandacht van de kinderpornozaak werd afgeleid die toen pas door Marcel Vervloesem werd onthuld en wereldnieuws werd.

Jan Boeykens vraagt zich af of er misschien een link bestond tussen de Geelse Bouwmaatschappij, Marleen Diels en het feit dat Victor V. (op het moment dat hij nog CD&V-lid was) in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde en hij (als bestuurslid van de Sp.a te Herentals) in het OCMW-bestuur van Herentals zetelde.

Doordat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij, de Herentalse en Geelse gemeenteraadsleden, de Herentalse en Geelse schepenen, de Herentalse burgemeester en de Vlaamse toezichthoudende overheid deden alsof er niets aan de hand was en zij allemaal aan hetzelfde lijntje trokken, besteedde Jan Boeykens geen verdere aandacht aan de zaak.

In 2008 kregen de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, na het rondgestrooide gerucht dat zij de dochter van hun nieuwe gebuur hadden aangegeven voor zwartwerk, echter ook te maken met een petitie die door de voornoemde wijkbewoners werd opgesteld.
Deze keer ging het niet over 'folteringen en verkrachtingen' maar over 'lawaaioverlast'.
Wijkagent Ronny Neefs (Politie Neteland) maakte de klacht over 'lawaaioverlast' over aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de klacht van de wijkagent en de petitie metéén ernstig nam terwijl de politie niet eens metingen had verricht.
De Geelse Bouwmaatschappij stuurde daarop een sociaal assistente die vergezeld was van de wijkagent, naar de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem.

Jan Boeykens die door de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als vertrouwenspersoon werd aangesteld, nam deel aan de bijéénkomsten met de sociaal assistente en Ronny Neefs bij het gezin Breughelmans-Vervloesem en vond het vreemd dat de wijkagent in den beginne geen woord wilde zeggen zolang hij erbij was.
Jan Boeykens vond het vreemd dat de wijkagent steeds op de 'lawaaioverlast' hamerde terwijl daarvan geen enkel bewijs bestond.
Ook de sociaal assistente was geneigd om enkel over de 'lawaaioverlast' van het gezin Breughelmans-Vervloesem te spreken.

Jan Boeykens vond het vreemd dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem als het ware beschuldigd werden zonder dat er een onderzoek plaatsvond naar de achtergronden van de burenruzie en het opstellen van de petitie(s).

De directie van de Geelse Bouwmaatschappij bleek uitsluitend voort te gaan op de verklaringen van de petitieopstellers en van de wijkagent die zich niet neutraal opstelde.

Jan Boeykens schreef herhaaldelijk en tevergeefs over deze zaak naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij die de gestelde vragen omzeilde.
Hij schreef naar Minister Keulen (die niet antwoordde) en Minister Arena (die liet weten dat zij de brief naar Minister Keulen had doorgestuurd).

Op een bepaald moment wilde de zoon van de heer en mevrouw Breughelmans een klacht indienen bij de politie omtrent een bedreiging van de buren.
Hij werd echter terug weggestuurd.

Jan Boeykens vond dat de politie en de Geelse Bouwmaatschappij, zich partijdig opstelden in deze zaak.
Hij diende, omtrent het politieoptreden, een klacht in bij het Comité P. dat de werking van de politiediensten zogezegd controleert.

Op 21.1.2009 kreeg Jan Boeykens een antwoord van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris-Korpschef van de Politie Neteland die van het Comité P blijkbaar de opdracht had gekregen om zijn eigen 'onderzoek' in deze zaak te voeren.
De feiten inzake inspecteur Van Gestel werden ontkend. Over de tussenkomsten van Ronny Neefs en het feit dat er geen geluidsmetingen rond de 'geluidsoverlast' gebeurden, werd er niet gesproken.

In zijn brief van 23.4.2008 deelde de heer Walter Peeters, Vast Lid-Raadsheer van het Comité P, inzake een vroegere klacht tegen leden van de Politie Neteland aan Jan Boeykens mede: 'Het Vast Comité heeft de inlichtingen ontvangen die werden gevraagd naar aanleiding van de door u aangehaalde feiten. Hieruit is gebleken dat een gevolg werd gegeven aan de e-mail die u op 3 april 2008 aan de lokale politiezone Neteland heeft gericht en dat de zaak ook verder werd opgevolgd. Gelet op het voorgaande heeft het Vast Comité P in plenaire vergadering beslist om het dossier af te sluiten'.

Het is op deze manier dat het Vast Comité P haar 'onderzoeken' voert.

Jan Boeykens vernam dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zopas naar de vrederechter gestapt is en Marcel Vervloesem opnieuw de kans loopt om uit zijn woning gezet te worden.

De ongeneeslijke Marcel Vervloesem die na de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen, tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld en thans in de volgepropte gevangenissen van justitieminister De Clerck zit weg te teren, zal deze week wegens nieuwe hartproblemen in het AZ Sint-Jan te Brugge opgenomen worden.
Hij zal daarbij waarschijnlijk opnieuw aan het ziekenhuis worden vastgeketend.

De nieuwe hartproblemen zijn deels het gevolg van een wekenlange onderbreking van zijn medicatie en revalidatie ( + kinesytherapie) na zijn hartoperatie in het AZ Sint-Jan.

De benen van Marcel Vervloesem zitten al wekenlang vol water, zijn nieren werken nog maar voor 60% en zijn suikerziekte is er de laatste tijd verder op verslechterd.
Zijn bloeddruk staat al 14 dagen lang op 20 (wat levensgevaarlijk is in zijn situatie) en het is niet geweten of er nog een onderzoek wordt gedaan naar de kankercellen in zijn bloed.

Al de dossiers van Marcel Vervloesem worden momenteel geblokkeerd en justitieminister De Clerck die bij de Nederlandse regering over de overbevolkte gevangenissen in België is gaan klagen, vindt het normaal dat Bart Debie (Vlaams Belang) om 'gezondheidsredenen' na 1 dag terug naar huis mocht om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten terwijl zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in de gevangenis wegteren.

Dat is wat men onder de 'menselijke en rechtvaardige justitie' van minister De Clerck moet verstaan...

-------------

ARCHIEF

Aan de heer Boeykens Jan

Ons kenmerk: BU000042/2009
Datum 21.1.2009
Uw correspondent: Hellemans Marleen

Betreft: uw klacht tegen inspecteur Van Gestel

Geachte,

Wij hebben uw klacht aangaande inspecteur Van Gestel verder onderzocht. Wij kunnen echter geen fout of disfunctie vaststellen. Het is de taak van een inspecteur om verdere informatie te vragen aangaande de achtergrond van een klacht/aangifte. Het is niet zo dat inspecteur Van Gestel de aangifte niet wilde noteren, de heer Nick Breughelmans heeft het kantoor verlaten vooraleer dit kon gebeuren. De partijdigheid die u vermoedt bij inspecteur Van Gestel is ongegrond. Hij is trouwens lid van de interventiepool en geen wijkagent zoals u in de klacht aan Comité vermeldde.

Hoogachtend,

Luc Smeyers
Hoofdcommissaris
Korpschef

Lokale Politie Neteland
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar
Molenvest 23
2200 Herentals
politie.neteland@skynet.be

-------

Een internetter deelde ons mede dat bepaalde berichten op een skynetblog niet meer toegankelijk zouden zijn. Gelieve de berichten dus te copiëren.


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

11-05-09

Wanpraktijken Sociale Woonmaatschappij: klachten bij de Vlaamse Ombudsman


964Brussel, 11 mei 2009

Vlaamse Ombudsdienst
tav de heer Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Betreft: klacht Geelse Bouwmaatschappij/politieke corruptie - dossier OD-2009-1113

Geachte Heer,

Ik diende, als vertrouwenspersoon van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Herentals, bij de Vlaamse ombudsdienst een klacht in inzake de Geelse Bouwmaatschappij nadat ik de Geelse Bouwmaatschappij herhaaldelijk maar zonder resultaat had geschreven. U schreef dat mijn klacht 'zou onderzocht' worden.

Ik schreef over de voornoemde zaak ook verschillende keren naar minister Keulen (VLD) waarvan ik een jaar lang geen antwoord ontving en die mij op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij de zaak voor de vrederechter bracht, antwoordde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke zaken'.
Ook voor deze manier van handelen diende ik op 6.4.2009 een schriftelijke klacht in bij de Vlaamse Ombudsman.
Tot nogtoe ontving ik echter geen enkel antwoord terzake van de Vlaamse ombudsdienst. Komt dit misschien vanwege het politieke aspect van deze zaak ?

Intussen verneem ik dat de Geelse Bouwmaatschappij nu bij de vrederechter ook met een uizettingsprocedure gestart is tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (geen familie van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wel bevriend), wonende Koninkrijk 64 te 2200 Morkhoven/Herentals.

Zowel in het geval van het gezin Breugelmans-Vervloesem als in het geval van Marcel Vervloesem, werd er door een tiental buurtbewoners uit de wijk Koninkrijk (alwaar 60 gezinnen wonen) eerst een petitiecampagne opgestart vooraléér de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter stapte.
Ik vermoed dat deze petities mee uitgingen van de heer Victor V., de halfbroer-aanklager (ivm. zogezegd sexueel misbruik) van Marcel Vervloesem, eveneens wonende in de wijk Koninkrijk. De beste vriendin van Victor V. komt immers in beide petities voor. De zoon van deze vrouw wordt "Rosse Gie" genoemd en staat aan het hoofd van een Morkhovense bende. Hij beschuldigde Marcel Vervloesem mede van 'sexueel misbruik' nadat zijn moeder zich had laten wijsmaken dat Marcel Vervloesem verantwoordelijk was voor zijn opsluiting in de gevangenis.
Victor V. is nogal goed op de hoogte van sociale woningen. Hij noemde zich destijds 'directeur-generaal' van een vereniging die ondermeer de toewijzing van sociale woningen in de wijk Koninkrijk, waarin hij zelf woonachtig is, regelde.
Het grappige hierbij is dat hij zijn halfbroer Marcel Vervloesem daarbij als secretaris van de vereniging aanstelde terwijl hij deze nadien (in 1998 toen de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd) via Het Nieuwsblad en VTM plotseling van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, was lid van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals en is thans (als Sp.a-gemeenteraadslid, voordien was hij lid van de CD&V) benoemd als Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

De Geelse Bouwmaatschappij begon zich tegen het gezin Breugelmans-Vervloesem te keren nadat de nieuwe gebuur van het gezin Breugelmans-Vervloesem, een fabrieksdirecteur uit Antwerpen die in feite geen recht had op een sociale woning, door het kringetje rond Victor V. kreeg ingefluisterd dat zijn dochter door de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem voor zwartwerk werd aangegeven (wat totaal niet waar was).
Daarop ontstond er een felle burenruzie tussen beide buren die elkaar voordien goed kenden en bij elkaar in huis kwamen.
Het kringetje rond Victor V. kwam vervolgens op het idee om een petitie op te starten wegens 'geluidsoverlast'.
Deze petitie werd door de wijkagent Ronny Neefs, tesamen met zijn eigen klacht over 'lawaaioverlast', aan de Geelse Bouwmaatschappij doorgespeeld. Die nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond haar sociaal assistente Ilse Vissenaeken (Sp.a), vergezeld van Ronny Neefs, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem stelde mij aan als vertrouwenspersoon en het is in die functie dat ik verschillende bijéénkomsten bijwoonde.

Opvallend was de houding van de wijkagent die uitsluitend bleef hameren op de 'lawaaioverlast' door het gezin Breugelmans-Vervloesem terwijl de politie niet eens een geluidsmeting verrichtte.
Ronny Neefs weigerde bij de eerste bijéénkomst ook te spreken omdat ik alles 'op het internet zou plaatsen'.
Wat er op de bijéénkomsten gezegd werd, bleef echter volledig vertrouwelijk.
Zowel het gezin Breugelmans-Vervloesem als de buren kregen het voorstel om samen 'rond de tafel te gaan zitten'. De buren weigerden echter om op dit voorstel in te gaan alsof zij ervan uitgingen dat zij met hun petitie en de nodige politieke steun hun gelijk zouden halen.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem dat al meer dan 20 jaar in de wijk woont, kreeg daarentegen voortdurend met kontroles van politieagenten en de Geelse Bouwmaatschappij, in verband met de 'lawaaioverlast', te maken. Zij werden constant onder druk gezet.
Tenslotte richtte de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter met een verzoek om het gezin Breugelmans-Vervloesem ( + hun zoon en bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning te drijven.

Wat de klachten tegen Marcel Vervloesem betreft: ook hier was er eerst sprake van een petitie die door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk, komende uit het kringetje van Victor V., werd opgesteld. Deze petitie kwam er nadat uit de leugendetectortesten in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2005), was gebleken dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken in de zaak waarin hij door zijn halfbroer van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd. De petitie volgde ook na nieuwe beschuldigingen over ''folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem', door enkele drugsgebruikende minderjarigen uit de wijk (die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten). Marcel Vervloesem was hiervoor na de nodige krantenartikeltjes waarin hij als een 'onverbeterlijke recidivist' en de 'zelfverklaarde kinderpornojager die zélf een laffe stroper bleek te zijn' werd omschreven, door de politie opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
In de petitie werd geeist dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem die een negatief imago aan de hele buurt gaf', uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Er werd ook geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.
Via het OCMW-bestuurslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) kwam de petitie die amper door tien mensen uit de buurt van Victor V. getekend was, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake.
Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen inzake woninguitdrijving omdat het tenslotte het imago van Herentals en onstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op ten opzichte van de eis om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te laten verwijderen.
U kan meer lezen over deze zaak in mijn bijgevoegde brief aan de heer Jos Sannen, directeur van de Geelse Bouwmaatschappij en schepen voor Woonbeleid van Geel (CD&V).

Ik verzoek de Vlaamse ombudsdienst om:
1) mijn klacht over de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij inzake het gezin Breugelmans-Vervloesem verder te onderzoeken
2) mijn klacht omtrent de handelswijze van Minister Keulen te onderzoeken.
Minister Keulen antwoordde zelfs niet nadat hij mijn schrijven via minister Arena had ontvangen met het verzoek om deze zaak te laten onderzoeken. Hij wachtte enkel de procedure van de Geelse Bouwmaatschappij voor de vrederechter af en deelde mij pas een jaar later mede dat hij wegens de 'scheiding der machten' niet kon interveniëren.
3) aan de 2 voorgaande klachten, een derde klacht, namelijk de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij tegenover Marcel Vervloesem, te willen voegen en deze klacht tevens grondig te willen onderzoeken.

Het kan immers niet dat een sociale woningmaatschappij die de goede sfeer in een sociale woonwijk zou moeten bevorderen, zich door wijkagenten en politieke mandatarissen en hun vrienden uit de wijk, door middel van lastercampagnes en petities laat manipuleren om bepaalde personen uit hun woning te drijven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-----

Hierbij mijn Open Brief aan de heer Jos Sannen:

Brussel, 9 mei 2009

Petitiecampagnes van huurders van sociale woningen en sociale 'onderzoeken' van de Geelse Bouwmaatschappij om andere huurders uit hun sociale woning te drijven


Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
Kameinestraat 3
2440 Geel

Geachte Heer Sannen,

Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij - familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem 'niet meer gewenst was in de wijk' omdat hij door zijn veroordeling een 'slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde'. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,

-----

Van: Jan Boeykens
Aan: Geelse Bouwmaatschappij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/


From: no-reply@woonnet.be - no-reply@woonnet.be
Date: 9 mei 2009
Subject: Uw e-mail is in quarantaine geplaatst!
To: Werkgroep Morkhoven

Uw e-mail naar info@geelsebouwmij.woonnet.be, kabinet peeters, kabinet vanmechelen, christel breugelmans, Raf Jespers, laurette onkelinx, kabinet vandenbroucke, ombudsdienst vlaamsparlement, comitep, cabinet minsoc.fed, barbara pas (kamer), gerald kindermans (kamer), christian brotcorne (chambre), Luk Van Biesen (kamer), willemfrederik schiltz (kamer), sabien lahaye-battheu (kamer), christine vanbroeckhoven (kamer), katia dellafaille (kamer), luc goutry (kamer), muriel gerkens (chambre), therese snoyetdoppuers (chambre), bruno vangrootenbrulle (chambre), francois bellot (chambre), andre frederic (chambre), francois dedonnea (chambre), peter vanvelthoven (kamer), linda vissers (kamer), bart tommelein (kamer), jan peeters (kamer), jacqueline galant (chambre), jan mortelmans (kamer), luc crucke (chambre), sarah smeyers (kamer), hans bonte (kamer), maggie deblock (kamer), sonja becq (kamer), yvan mayeur (chambre), andre vannieuwkerke (vlaamsparlement), mr hvandenberghe, anke vandermeersch, patrik vankrunkelsven, president senate, nahima lanjri, kabinet anciaux, kabinet keulen, kabinet vanbrempt, kabinet heeren, kabinet crevits, kabinet ceysens, Liga Voor Mensenrechten is in quarantaine geplaatst en deze zal niet worden afgeleverd.
Dit omdat de inhoud van uw mail SPAM, HTML-code of reclame boodschappen bevat.
U kan binnen de 3 dagen via de Servicedesk (02/505 45 55) vragen om deze e-mail alsnog te laten bezorgen.

Extra info van de servicedesk:
Quarantaine folder = B3 Quarantaine


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

14:22 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) | Tags: partij corruptie |  Facebook |

10-05-09

Geelse Bouwmaatschappij verzet zich niet tegen politiek machtsmisbruik en lokale corruptie


bcf6da339aDe petitie die in 2005 werd opgesteld om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven uit de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven.

Victor V. (die van de CD&V naar de Sp.a overstapte) zetelde destijds in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij. Hij was, als Sp.a-bestuurslid, enkele jaren lang OCMW-raadslid van de Stad Herentals. In 2006 werd hij met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en werd hij tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.

De petitie kwam er nadat verschillende leugendetectortesten hadden uitgewezen dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door drie minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij een hongerstaking was begonnen.

De petitie die slechts door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven was getekend, werd via het OCMW-raadslid Marleen Diels, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.

De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

De vrederechter oordeelde echter dat er geen reden was om Marcel Vervloesem uit zijn huis te zetten.

Marcel Vervloesem die na zijn definitieve veroordeling voor de zogezegde verkrachting en foltering van de drie minderjarigen (met enkele bamboestokjes als 'bewijs'), nu al bijna 8 maanden in de gevangenis zit opgesloten en volgende week opnieuw dringend in het ziekenhuis dient opgenomen te worden, kreeg zopas te horen dat de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter is gestapt in een nieuwe poging om hem uit zijn huis te bannen...

De familie Breugelmans-Vervloesem en hun zieke 78-jarige moeder uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie maar wel bevriend met Marcel Vervloesem) werden, na een nieuwe petitie door de voornoemde wijkbewoners en hun nieuwe buurman, ook voor de vrederechter gedaagd.
De Geelse Bouwmaatschappij dreigt hen nu, tengevolge van de petitie die opnieuw door slechts een tiental personen werd getekend, uit de sociale woning te zetten waarin ze al meer dan 20 jaar wonen.
Aanleiding van de petitie was het rondgestrooide bericht dat de familie Breugelmans-Vervloesem verantwoordelijk was voor het feit dat de dochter van de nieuwe buurman wegens zwartwerk werd opgepakt.

Het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij laat dit soort praktijken blijkbaar toe en ondersteunt deze verregaande vorm van roddel, laster, verdachtmakingen en wraakuitoefeningen zelfs terwijl zij als sociale woningmaatschappij de taak heeft om burengeschillen in een sociale woonwijk juist te voorkomen.

Dat er wijkagenten, OCMW-raadsleden en zelfs bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij bij deze geschillen betrokken zijn, maakt de zaak alleen maar ernstiger en het wordt hoogtijd dat de Vlaamse Overheid en de Vlaamse voogdijministers deze wantoestanden laten onderzoeken.

Minister Keulen (VLD) liet een jaar na de aangifte van deze feiten echter weten dat hij 'wegens het principe van de scheiding der machten niet kan optreden'.


657cf4ccf7ARCHIEF

Morkhoven opgefleurd

De Morkhovenaars klagen al jaren over de ermbarmelijke toestand van het kaarthuisje.
Die vergaderinfrastuctuur laat op alle vlakken te wensen over. Vorige legislatuur plaatsten onze mandatarissen deze problematiek meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Marleen Diels uit Morkhoven maakte zelfs eigenhandig nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Uuropa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Europa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

FOTOS: Marleen Diels (CD&V Herentals) - Gemeenteraadslid Katrien Van den Broeck (CD&V Herentals) en OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V Herentals) bij het kaarthuisje te Morkhoven

BRON: http://herentals.cdenv.be/Morkhoven_opgefleurd.17141.0.html

05:41 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij corruptie |  Facebook |

09-05-09

Open Brief aan de Geelse Bouwmaatschappij in 'quarantaine geplaatst'


964Brussel, 9 mei 2009

Petitiecampagnes van huurders van sociale woningen en sociale 'onderzoeken' van de Geelse Bouwmaatschappij om andere huurders uit hun sociale woning te drijven

----

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
Kameinestraat 3
2440 Geel

Geachte Heer Sannen,

Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij - familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem 'niet meer gewenst was in de wijk' omdat hij door zijn veroordeling een 'slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde'. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.
De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,


Van: Jan Boeykens
Aan: Geelse Bouwmaatschappij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/


From: no-reply@woonnet.be - no-reply@woonnet.be
Date: 9 mei 2009
Subject: Uw e-mail is in quarantaine geplaatst!
To: Werkgroep Morkhoven

Uw e-mail naar info@geelsebouwmij.woonnet.be, kabinet peeters, kabinet vanmechelen, christel breugelmans, Raf Jespers, laurette onkelinx, kabinet vandenbroucke, ombudsdienst vlaamsparlement, comitep, cabinet minsoc.fed, barbara pas (kamer), gerald kindermans (kamer), christian brotcorne (chambre), Luk Van Biesen (kamer), willemfrederik schiltz (kamer), sabien lahaye-battheu (kamer), christine vanbroeckhoven (kamer), katia dellafaille (kamer), luc goutry (kamer), muriel gerkens (chambre), therese snoyetdoppuers (chambre), bruno vangrootenbrulle (chambre), francois bellot (chambre), andre frederic (chambre), francois dedonnea (chambre), peter vanvelthoven (kamer), linda vissers (kamer), bart tommelein (kamer), jan peeters (kamer), jacqueline galant (chambre), jan mortelmans (kamer), luc crucke (chambre), sarah smeyers (kamer), hans bonte (kamer), maggie deblock (kamer), sonja becq (kamer), yvan mayeur (chambre), andre vannieuwkerke (vlaamsparlement), mr hvandenberghe, anke vandermeersch, patrik vankrunkelsven, president senate, nahima lanjri, kabinet anciaux, kabinet keulen, kabinet vanbrempt, kabinet heeren, kabinet crevits, kabinet ceysens, Liga Voor Mensenrechten is in quarantaine geplaatst en deze zal niet worden afgeleverd.
Dit omdat de inhoud van uw mail SPAM, HTML-code of reclame boodschappen bevat.
U kan binnen de 3 dagen via de Servicedesk (02/505 45 55) vragen om deze e-mail alsnog te laten bezorgen.

Extra info van de servicedesk:
Quarantaine folder = B3 Quarantaine


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

CD&V: voor of tegen maffiapraktijken ?


643096e867BRIEF: Werkgroep Morkhoven aan CD&V Herentals

Brussel, 8.8.2008

CD&V Herentals

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: klachten, petities, valse aangiften

In 2005 werd in de sociale woonwijk Koninkrijk te Morkhoven (Geelse Bouwmaatschappij) door bepaalde wijkbewoners met een petitie rondgegaan om Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem uit zijn woning te laten zetten.

Volgens de opstellers van de petitie wilde 'het merendeel van de wijkbewoners' Marcel Vervloesem die op dat moment wegens enkele klachten van minderjarigen uit de wijk in verband met zogezegde folteringen en verkrachtingen in de gevangenis was opgesloten, uit de wijk hebben.
De petitie ging overal rond maar werd door amper een 15-tal mensen ondertekend. Het betrof hier waarschijnlijk de vrienden van de personen die de petitie hadden opgemaakt.

Merkwaardig genoeg kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven die, als ik het goed gelezen heb, eigenhandig de gordijnen voor het kaarthuisje van Noorderwijk (dat zich op enkele stappen van de sociale woonwijk Koninkrijk bevindt) maakte, nam de woorden uit de petitie zelfs letterlijk over en zei dat Marcel Vervloesem erg negatief was voor het imago van Herentals en omgeving.
Zij pleitte er tevens voor om de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen.
De Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters liet vervolgens via de lokale radio en televisie weten dat er 'wettelijke middelen' nodig waren om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te krijgen.

De initiatiefnemer van de voornoemde petitie was toevallig Victor V. die, na actief te zijn geweest bij de CD&V, naar de Herentalse Sp.a overstapte en door zijn goede banden met het Herentalse Sp.a-bestuur en burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot OCMW-raadslid werd benoemd en in 2006 met een 200-tal stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen. Hij zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Victor V. noemde zich destijds de 'directeur-generaal' van een vereniging die zich vooral bezig hield met de sociale woningen in de wijk Koninkrijk.

Maar er is meer.
Victor V. was ook de man die in 1998 en op het moment dat de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, de klachten tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem via VTM en enkele Vlaamse dagbladen (Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws) organiseerde.

Victor V. trommelde daarvoor een aantal vriendjes uit de wijk bijéén die één voor één verklaarden dat zij 20 jaar voordien, zoals Victor V. zelf, door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden.

Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers die achteraf door rechter-voorzitter Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen een geloofwaardige getuige werd genoemd, kreeg iederéén 500 Euro voor zijn verhaal voor de pers en zijn klacht bij justitie.

De verhalen van Victor V. en zijn vriendjes werden door de Turnhoutse justitie die zich van de kinderpornozaak Zandvoort zo snel mogelijk wilde ontdoen, zonder meer geloofd en Marcel Vervloesem werd louter op basis van de voornoemde verhalen, door de Vlaamse pers gedurende 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' omschreven terwijl Victor V. de zaak politiek wist uit te buiten doordat hij telkens als zogenaamd slachtoffer zijn verhaal voor de pers mocht komen doen.

In 2005 besloot de Turnhoutse rechter-voorzitter F. Caers dat zowel Marcel Vervloesem als de zogenaamde slachtoffers een leugendetectortest moesten ondergaan.
Alleen Marcel Vervloesem en één der zogenaamde slachtoffer werden voor deze leugendetectortest opgeroepen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en -jammer genoeg voor justitie- viel de leugendetectortest eerder negatief uit voor het zogenaamde slachtoffer.

Dat bracht met zich mee dat men Marcel Vervloesem na 10 jaar tenslotte moest vrijspreken voor de klachten van Victor V. en zijn trawanten die bijna allen wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, zedenfeiten, drugshandel en oplichting achter de tralies hadden gezeten.

Gelukkig vond justitie enkele minderjarigen uit Koninkrijk die wegens ondermeer een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zaten van waaruit zij af en toe wisten te ontsnappen, bereid om Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen.
Toevallig bleken deze minderjarigen verbonden te zijn met de Morkhovense bendeleden die onder leiding van Victor V. Marcel Vervloesem tien jaar voordien van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden.

Justitie hield met deze feiten natuurlijk geen rekening en deed zelfs de ontlastende documenten en het kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal was overgemaakt, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwijnen.

De bendeleden in de wijk Koninkrijk zijn, dank zij de Herentalse politie en de Turnhoutse justitie, nog altijd actief.

Enkele weken geleden organiseerden zij opnieuw een petitie waarin zij Luc en Christel Breugelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel Vervloesem maar wel goede kennissen) van 'lawaaihinder' beschuldigden.
Alhoewel ook deze petitie door amper een 15-tal personen die anoniem wensen te blijven (zijzelf dus) werd ondertekend , namen de wijkagent en de Geelse Bouwmaatschappij deze klachten zeer ernstig en werd er een onderzoek geopend dat vooral betrekking had op de zogenaamde lawaaioverlast terwijl er wel eens andere motieven aan de grondslag van de klachten en petitie zouden kunnen liggen.

Zo wist de Werkgroep Morkhoven te achterhalen dat de familie Breugelmans-Vervloesem er door de buurman van verdacht worden dat zij aangifte hebben gedaan van zwartwerk. Daar is echter geen sprake van en mogelijks berust die bewering op de roddels van de voornoemde bendeleden die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, na hem van 'folteringen en verkrachtingen' te hebben beschuldigd, ook met een petitieaktie uit zijn sociale woning wilden laten zetten.

Ik reken er op dat de CD&V van Herentals een initiatief neemt om de maffiapraktijken in Morkhoven aan banden te leggen.
Dat is alleszins beter dan ze politiek te ondersteunen en de slimste criminelen in het OCMW-bestuur op te nemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Zoals u weet bestaan er van Victor V. een 30-tal processen-verbaals waarin sprake is van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.


http://herentals.cdenv.be/Mail_onze_communicatieverantwo.13804.0.html

-----

Dank voor uw bericht
Wij contacteren u zo spoedig mogelijk. Vriendelijke groeten!
Philippe Fonteyn
http://herentals.cdenv.be/Dank_voor_uw_bericht.16613.0.html

Foto: Mia Hermans, CD&V Herentals

14:39 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: geelse bouwmaatschappij cd v |  Facebook |

Het Klein Verzet: Aktie rond hoge huurprijzen


4webpand008ok9ARCHIEF

Actievoerders toveren gebouw om tot ontmoetingsruimte voor de buurt

Actievoerders van de werkgroep Het Klein Verzet hebben een voormalig tankstation op de Antwerpseweg in Geel-Punt ingepalmd. De krakers willen met de actie langdurige leegstand van gebouwen aankaarten.

De jongeren van Het Klein Verzet hebben hun actieterrein verlegd van de voormalige casino in Mol Gompel naar een voormalig Peka tankstation op de Antwerpseweg in Geel. In Mol dreigden ze te worden uitgezet. Een tiental leden van de actiegroep trok het leegstaande gebouw aan de verkeerslichten van Geel Punt binnen en hing spandoeken uit.

”Dit is een gebouw dat we heel goed kunnen gebruiken. Het pand is nog perfect bewoonbaar, maar staat al enkele jaren leeg”, vertelt een woordvoerder van Het Klein Verzet. ”Huur en koopprijzen van woningen swingen de pan uit. Wachtlijsten voor sociale huisvesting zijn overvol. Veel mensen gaan gebukt onder de druk van huurprijzen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. 65 procent van de Geelse bevolking zette huisvesting bovenaan de lijst van de politieke prioriteiten.”

Discussie

Het Klein Verzet heeft de grootste rommel in het voormalige tankstation opgekuisd. Ze willen het pand niet verder afbreken, maar wel omtoveren tot een ontmoetingsruimte, een discussieplaats, een woning en een actiehuis. Ze hebben het voorbije weekend folders bezorgd aan de buren van het tankstation.

”We willen hier zaken opbouwen en niet afbreken. De beeldvorming over krakers is heel negatief. We willen die vooroordelen uit de wereld helpen en actief met de buren samenwerken”, meent Het Klein Verzet. In het oude casino van Mol Gompel organiseerden de jongeren vorig jaar een sinterklaasfeest voor de kinderen uit de buurt. Wekelijks openden ze daar een ontmoetingsruimte waar de buren en de krakers gezellig konden samenzitten. ”Enkele buren van Geel zijn hier al over de vloer geweest. De meeste reacties zijn positief”, leggen de jongeren uit. ”Onze actie is gelukt als er effectief iets gebeurt met dit gebouw.”

29.10.2007 in Gazet van Antwerpen

http://www.geelpunt.be/gelezenindepers.htm
http://kleinverzet.wordpress.com/

14:18 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huurprijzen aktie |  Facebook |

Geelse Bouwmaatschappij: huurders zijn boos


image002ARCHIEF

Het Nieuwsblad, 23.12.2004

Woningen Geelse Bouwmaatschappij dringend aan renovatie toe

HULSHOUT - Een aantal huurders van sociale woningen in de Netelaan en Hulshoutveld in Hulshout zijn boos op de Geelse Bouwmaatschappij. Klachten over onder meer barsten in de muren, kapotte daken en vochtige binnenmuren worden volgens de huurders niet ernstig genomen.

Eén van de ontevreden huurders is Freddy Van Tricht. Hij woont al van in 1969 in de Netelaan. De huurwoning van deze 59-jarige invalide man vertoont enorm veel gebreken. ,,Bijna iedereen in de buurt heeft problemen met zijn woning'', zegt Van Tricht. ,,Als we klachten hebben, belooft de Geelse Bouwmaatschappij wel veel, maar er gebeurt niet veel.''

Momenteel slaapt en leeft Van Tricht in zijn keuken en in een deel van de woonkamer. In zijn woonkamer heeft hij een plastic zeil gespannen zodat de warmte van zijn elektrische verwarmingstoestellen niet zou verloren gaan.

,,Hier staat een kachel die op stookolie werkt, maar die durf ik gewoonweg niet gebruiken want ik ben al twee keer bijna gestikt. De schoorsteen staat scheef en er zitten enkele stenen los. Het huis hing toen vol rook'', zegt Van Tricht.

Verder heeft de bewoner last van een kapot dak, insijpelend vocht, barsten in de muren en slecht aangelegde elektriciteit. Over huiseigenaar, de Geelse Bouwmaatschappij is van Tricht niet te spreken. ,,Weet je dat de maatschappij het een paar keer aandurfde om 7,50 euro te vragen voor het onderhoud van de centrale verwarming. Gelukkig werd dat uiteindelijk rechtgezet.''

,,Enkele maanden geleden kwam de nieuwe directeur van de Geelse Bouwmaatschappij bij me op bezoek. Nadien heb ik er niets meer van gehoord. Het stootte me tegen de borst toen hij het enkele dagen later in de media had over schrijnende toestanden op de privé-markt.''

,,Veel mensen zijn misschien al moegestreden, maar ik ga verder. Na nieuwjaar stap ik naar de vrederechter'', verklaart Freddy strijdvaardig.

Burgemeester Mark Verhaegen (CD&V) is verbaasd over de leefomstandigheden van sommige bewoners. ,,De bestaande woningen van de maatschappij zouden misschien best in een preventief onderhoudsprogramma komen, zodat de mensen er in menswaardige omstandigheden kunnen wonen.''

De Hulshoutse CD&V-schepen Jef Wauters zit in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij. Op een aantal punten geeft hij Van Tricht gelijk. ,,Het dak bijvoorbeeld moet hersteld worden. Een tijd geleden ben ik samen met de nieuwe directeur van de maatschappij op bezoek geweest bij meneer Van Tricht. De directeur beloofde toen dat hij alles ging bekijken en ik geloof wel dat er gevolg aan wordt gegeven.'' Wauters geeft ook nog te kennen dat de Geelse Bouwmaatschappij jaarlijks in tien procent van het budget voorziet voor onderhoudswerken.

14:10 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij artikel |  Facebook |

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


964Brussel, 9 mei 2009

De Geelse Bouwmaatschappij vroeg enkele weken geleden aan de vrederechter of het mogelijk was om een gezin (met hun zoon en hun bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te drijven.
De vraag kwam er na een uit de hand gelopen burenruzie die ontstond nadat een nieuwgekomen wijkbewoner dacht dat zijn dochter door de buren voor zwartwerk was aangegeven. Hij startte daarop, tesamen met enkele andere wijkbewoners, een petitie met klachten over zijn buren en gaf die door aan de wijkagent die vervolgens op een officiele manier klacht neerlegde bij de directie van de Geelse Bouwmaatschappij.
De vrederechter nam de zaak weliswaar in beraad maar dat neemt niet weg dat het gezin Breugelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder vandaag of morgen uit hun woning dreigen gezet te worden terwijl zij reeds 20 jaar zonder problemen in de wijk wonen.

Intussen kreeg ook Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die geen familie van de familie Breugelmans-Vervloesem is maar er goed mee overéén komt, problemen met de Geelse Bouwmaatschappij. Ook hij dreigt uit zijn woning gezet te worden.

De problemen die de actievoerder thans met de Geelse Bouwmaatschappij ondervindt, zijn echter niet nieuw. Nadat hij in 2005, na nieuwe valse beschuldigingen, door de politie was opgepakt en in de gevangenis van Turnhout was opgesloten waar hij meteen met een hongerstaking begon, kwam de bende aanklagers rond zijn halfbroer immers op het idee om een petitie op te starten waarin gevraagd werd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen en de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat de buurt dit wilde'.
Marcel Vervloesem's halfbroer die in dezelfde wijk woont, zetelde toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

De petitie bleef beperkt tot een tiental handtekeningen van de bendeleden. Toch wist de bende via gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven te bereiken dat haar petitie in de Herentalse gemeenteraad besproken werd.
De Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei dat hij 'wel oren' had naar de eisen in de petitie omdat dit 'ook het imago van Herentals en omgeving betrof' maar stelde zich voorzichtig op ten opzichte van de eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.
De vrederechter ging niet akkoord met de gevraagde woninguitdrijving maar de bende aanklagers had wel bereikt dat Marcel Vervloesem in een aantal dagbladen opnieuw als 'ongewenste pedofiel' werd afgeschilderd.

Enkele maanden geleden, kort voor dat Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge een reeks zware operaties moest ondergaan, probeerde de Geelse Bouwmaatschappij hem opnieuw uit zijn woning te zetten. De kwestie die het gevolg was van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis, kon toen worden opgelost.

De Geelse Bouwmaatschappij heeft de vrederechter nu dus opnieuw gevraagd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten. Deze vraag komt juist op het moment dat de actievoerder, wegens nieuwe zware hartproblemen, in het AZ Sint-Jan te Brugge zal opgenomen worden. (Misschien gaat de CD&V ervan uit dat hij het best een aantal weken voor de verkiezingen kan overlijden zodat men een al te grote negatieve publiciteit rond zijn zaak kan vermijden)

In het AZ Sint Jan te Brugge zal Marcel Vervloesem die, ondanks zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierproblemen door justitieminister De Clerck (CD&V) voldoende 'gezond' wordt geacht om in een overbevolkte gevangenis weg te teren, electroshocks toegediend krijgen omdat dit volgens de artsen 'één van de laatste mogelijkheden is om zijn leven te redden'.


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

- Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.
- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

07:18 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |

Geelse Bouwmaatschappij en minister Keulen


Keulen.large_400048Aangetekend

Brussel, 7 augustus 2008

Minister Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - bouwovertredingen - onterecht toewijzen van sociale woningen

Ik stel vast dat de Geelse Bouwmaatschappij sociale woningen toewijst aan mensen die daar geen recht op hebben.

Op de eerste plaats is er het geval van de genaamde H.C., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Deze vrouw had geen recht op een sociale woning. Zij had namelijk een eigen huis in Berlaar. Door naar allerlei politici te schrijven die de Geelse Bouwmaatschappij contacteerden, wist zij een sociale woning op bovengenoemd adres te bekomen. Mvr. C kwam op het idee om -via allerlei organisaties- drie kinderen uit India enz. in haar huis te nemen wat haar 3 x kindergeld voor adoptiekinderen opleverde.
Blijkbaar was dat nog niet voldoende en organiseerde de vrouw mede een petitieaktie (die amper 15 handtekeningen opbracht) om haar buurman uit zijn woning te laten zetten.
Een duidelijker geval van corruptie kan men niet hebben. Ik vind dan ook dat de Minister tegen dergelijke zaken moet optreden.

Dan is er het geval van Mvr. L.V.D., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Mvr. L.V.D. woont al jarenlang alleen in een woning waarin zich 4 grote slaapkamers bevinden. Deze woning is dus bedoeld om een gezin met kinderen te huisvesten en ik vraag mij af wat deze vrouw in deze woning komt te doen.
Het kan zijn dat de vrouw kinderen heeft gehad maar die zijn al jarenlang het huis uit.
Ik vind dat de Geelse Bouwmaatschappij ervoor moet zorgen dat deze vrouw een aangepaste woning krijgt.

Tenslotte is er het geval van de heer .., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. De heer .. is onderdirecteur van een bedrijf te Antwerpen en ik vraag mij af wat mensen met een hoge functie in het bedrijfsleven en een hoog inkomen in een sociale woning komen te doen. De man woont samen met een vrouw die gehandicapt zou zijn en die dus waarschijnlijk recht zal hebben op extra-invalidegeld.
Ik vraag mij af op welke basis de Geelse Bouwmaatschappij hen een sociale woning heeft toegekend en of zij de regels die voor sociale woningen gelden wel gerespecteerd heeft.
Betreft het hier misschien ook een geval van politieke beinvloeding en vriendjespolitiek ? Ook deze zaak zou dus dringend moeten onderzocht worden.

Ik vraag mij eigenlijk af hoeveel sociale woningen er door de Geelse Bouwmaatschappij op een regelmatige wijze worden toegekend.

Er zijn nog andere zaken die volledig ontoelaatbaar zijn en die de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar goedkeurt.

Heel wat bewoners van de sociale woningen hebben hun tuintjes namelijk volgezet met allerlei barakken, ateliers en tuinhuisjes waarvoor zij geen enkele toelating hebben gekregen.
Er werden ook alle mogelijke bijgebouwen en veranda's zonder enige bouwvergunning geplaatst. Dat maakt dat er allerlei problemen in verband met burengerucht enz. zijn ontstaan waarbij de ene buurman de andere buurman al of niet terecht beschuldigt in de hoop dat de veranda (of wat het ook moge zijn) van de andere buurman moet afgebroken worden.
De situatie is dus duidelijk uit de hand gelopen en de Geelse Bouwmaatschappij die jarenlang heeft laten begaan en die nu verplicht is om tussen te komen in geschillen, heeft soms de neiging om de mensen die met petities en klachten zwaaien te bevoordelen.
Hier moet dus dringend worden opgetreden en het wanbeleid van de Geelse Bouwmaatschappij op dit vlak moet worden aangepakt.

Het kan ook niet dat de Geelse Bouwmaatschappij bepaalde mensen op aanwijziging van wijkagent R. die er een hobby heeft van gemaakt om wijkbewoners tegen elkaar op te zetten, bevoordeelt.

Rekenende op Uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

02:04 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij keulen |  Facebook |

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


image002Het Nieuwsblad: 'Onderzoek naar sluiting website Werkgroep Morkhoven'

In 2005 wilde men de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven sluiten.
Dat had echter niets met de publicatie van namen en adressen van pedofielen te maken.

Victor Vervloesem, de halfbroer van kinderpornojager Marcel Vervloesem, die in 1998 (juist na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort), via de krant Het Nieuwsblad, Marcel Vervloesem van 'verkrachting en foltering' beschuldigde waarvan hij 20 jaar voordien het slachtoffer beweerde geweest te zijn, zat toen namelijk in de problemen.

Er waren enige twijfels ontstaan over zijn verklaringen en die van zijn vrienden uit de wijk die in een rechtsstreekse uitzending van de commerciële nieuwszender VTM, allemaal beweerd hadden dat zij 10 of 20 jaar voordien 'gefolterd en verkracht' werden.

Men dacht het probleem opgelost te hebben door enkele minderjarigen uit de wijk, die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen en Marcel Vervloesem onmiddellijk in de gevangenis van Turnhout op te sluiten.

Het probleem was echter dat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout onmiddellijk met een hongerstaking startte terwijl de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven voortdurend verslag uitbracht.

Victor Vervloesem en zijn vrienden kwamen toen op het idee om een petitieactie in de wijk op te starten waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden. (Victor Vervloesem zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij)

Alhoewel de petitie maar een tiental handtekeningen opbracht, wist Victor Vervloesem via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven, ervoor te zorgen dat zijn nietszeggende petitie in de gemeenteraad van de Stad Herentals uitvoerig werd besproken.

Over Victor Vervloesem die nu gemeenteraadslid voor de Sp.a in Herentals is geworden en die tot Voorzitter benoemd werd van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals (naast nog enkele benoemingen als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in intercommunales), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.

Justitie vond de 30 processen-verbaals echter onvoldoende belangrijk om een onderzoek in te stellen.

In oktober 2006 liet Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de lijst met de processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken maar er gebeurde blijkbaar niets mee.
Misschien kwam dat omdat op het hof van beroep te Antwerpen ook 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort verdwenen die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven had gekregen) destijds voor onderzoek aan procureur-generaal Dekkers had laten overmaken...


10/05/2005

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH) Het Nieuwsblad

01:42 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |

Geelse Bouwmaatschappij en minister Keulen


image002Brussel, 31.3.2009

Antwoord op het 'antwoord' van Minister Keulen

Geachte Heer,

Ik kreeg op mijn vorige brieven aan minister Keulen geen antwoord.

Ik begrijp nu waarom.

Dan had men de zaak moeten onderzoeken.

Nu kan men gebruik maken van de zogenaamde scheiding der machten.

Gooi mijn brief maar in de vuilbak.

Dan is de zaak opgelost en hoeft u niets meer te doen.

Dit is echt pure corruptie. Mensenlevens worden gewoon vernietigd zonder dat de Vlaamse overheid (en inzonderheid minister Keulen) er om geeft.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Geelse Bouwmaatschappij: 'Antwoord' van Minister Keulen

Op 31-3-2009 heeft Mahieu Marc het volgende geschreven:

Geachte,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige vrouw uit woning zetten

U mail werd met aandacht gelezen.
Ik verneem dat de Geelse Bouwmaatschappij beslist heeft om een verzoekschrift in te dienen bij het vredegerecht met de vraag om de verbreking van de huurovereenkomst te bekomen van het gezin Vervloesem - Breugelmans.

Gezien er een gerechtelijke procedure loopt, wordt geenszins hierin tussengekomen.

Hoogachtend,

Marc Mahieu
Adjunct-kabinetschef wonen
Kabinet minister Keulen

01:33 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij keulen |  Facebook |

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 30. 3.2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Hierbij zend ik u de gegevens van de personen namens wie ik (als vertrouwenspersoon) klacht indien: xxxxxxx

Zoals gezegd, is er iets zeer vreemd aan de hand in dit dossier.

De heer L en Mevrouw C wonen al 20 jaar lang in een woning van de Geelse Bouwmaatschappij. Zij betaalden altijd op tijd hun huur en voor zover ik weet waren er nooit problemen.

Een drietal jaren geleden kregen zij een nieuwe gebuur.
Het betreft hier een koppel waarvan de man onder-directeur was voor een bepaald bedrijf in Antwerpen. Normaal gezien hadden zij geen recht op een sociale woning maar, zoals u weet, zijn de wegen van de vriendjespolitiek ondoorgrondelijk.
Daar komt nog bij dat hen eerst een sociale woning was aangewezen in een andere straat van de wijk (Koninkrijk) maar dat 'beviel hen niet'.

In het begin hadden de heer L en Mevrouw C geen problemen met hun nieuwe gebuur.
Integendeel. De nieuwe buren kwam regelmatig bij hen langs, namen zelfs een aantal 'songs' van de heer L op cd op 'omdat hij zo goed kon zingen', gingen een paar keren mee naar de kareoke om te gaan zingen enzoverder. Liefde op het eerste zicht.
De dochter van de nieuwe gebuur kwam regelmatig langs en knipte het haar van de bedlegerige moeder van de heer L en Mevrouw C die inmiddels de gezegende leeftijd van 78 jaar bereikt heeft enzoverder. De nieuwe buren waren dus zeer tevreden enklaagden nooit over lawaai-overlast of dergelijke.

Daar kwam verandering in toen de dochter van de nieuwe buren werd aangegeven voor 'zwartwerk'. Op één of andere manier was er iemand die de nieuwe geburen deed geloven dat de heer L en Mevrouw C hun dochter hadden aangegeven terwijl dit niet het geval was.

En toen begon de miserie. De nieuwe geburen plaatsten een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen. Mevrouw C plaatste er, om het zicht enigszins te redden, een paar plantjes voor. En op een dag vielen een paar druppeltjes van de gieter op Rambo, een schattig hondje van 20 centimeter hoog. Daarop begon de buurvrouw die geloofde dat de heer L en Mevrouw C hun dochter hadden aangegeven, te roepen en te tieren alseen zottin en dreigde zij ermee dat zij er zou voor zorgen dat zij 'uit hun huis zouden gezet worden'. Uit pure wraak dus voor iets wat zij links of rechts had opgevangen over 'het aangeven wegens zwartwerk'.
Enkele dagen nadien organiseerde zij met enkele mensen uit de buurt een petitie die door haar vrienden en kennissen uit de wijk werd getekend (10 van de 60 bewoners).
Want zo gaat dat in deze wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven.

Zoals u misschien weet, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (die ook in Koninkrijk woont) een tiental jaren geleden door zijn halfbroer Victor Vervloesem (geen familie van L) en ook wonende in Koninkrijk, aangeklaagd voor zogenaamde verkrachtingen en folteringen waarvan hij zogenaamd 20 jaren geleden het slachtoffer was geweest maar waarvoor geen enkel bewijs bestond. Victor Vervloesem verzamelde toen een aantal vrienden en kennissen uit de wijk en stapte daarmee naar de pers waar tegenover men verklaarde dat men allen 20 jaren geleden 'gefolterd en verkracht werd door Marcel Vervloesem'.
Na 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' van 40-jarigen, aan de schandpaal te zijn genageld, werd Marcel Vervloesem weliswaar vrijgesproken maar helaas was hij door de pers reeds gevonnist. Toen er in 2005 een aantal jongeren uit de wijk opnieuw verklaarden dat zij 'door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht werden', was het gebeurd. Marcel Vervloesem werd onmiddellijk door de politie opgepakt en als een 'recidivist' in de gevangenis opgesloten alwaar hij een hongerstaking begon.

En nu komt het. Na een 15-tal dagen organiseerde men vanuit de kringen rond Victor Vervloesem een petitiecampagne waarin er werd aangedrongen om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de Internetnieuwsgroepen van de Werkgroep Morkhoven te verbieden.

Victor Vervloesem, die in het sp.a-bestuur van Herentals zat en ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, wist het via An Diels (CD&V Herentals) die naam maakte door de gordijntjes van het kaartershuisje in de wijk 'Koninkrijk' te breien, zelfs klaar te spelen dat deze petitie die door amper een tiental mensen uit de wijk werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad werd besproken.
Zelfs de burgemeester van Herentals besteedde aandacht aan de zaak omdat dit het 'imago van Herentals en omstreken betrof' en de zaak kwam zels ter sprake op de lokale radio en televisie. De zaak werd bijna wereldnieuws !

Om terug te komen op de zaak: de nieuwe buren van de heer L en Mevrouw C en een paar aanstokers uit de wijk, zonden hun petitie met klachten wegens 'lawaaioverlast'anoniem naar het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die deze klachten, alhoewel er geen enkel materieel bewijs van lawaai-overlast was, metéén ernstig nam. De reden van de petitie werd zelfs niet in vraag gesteld !
Dat kwam ook door het feit dat een zekere Ronny N, een wijkagent, die om één of andere ongekende reden partij trok voor de nieuwe buren en de opstellers van de petitie, een proces-verbaal opstelde van de petitie-klachten en de heer L en Mevrouw C als 'ongewenste buren die lawaai-overlast veroorzaakten', voorstelde.
Daarmee was de toon metéén gezet.

Ik begrijp nog altijd niet waarom de Geelse Bouwmaatschappij metéén op de kar van een tiental anonieme ruziestokers sprong die een petitie opmaakten.
Waarom vroeg de Geelse Bouwmaatschappij zich niet gewoon af wat er gebeurd was en informeerde zij zich niet eerst, zoals ik gedaan heb ?

De Geelse Bouwmaatschappij zond onmiddellijk haar sociaal assistente Els V naar heer L en Mevrouw C die vergezeld was van de voornoemde wijkagent die de hele zaak door middel van zijn proces-verbaal eigenlijk mee in gang zette.

Als vertrouwenspersoon van de heer L en Mevrouw C was ik, tesamen met Prinses Jacqueline de Croÿ, op een tweetal bijéénkomsten met de voornoemde sociaal assistente, de wijkagent Ronny N. en de heer L + Mevrouw C, aanwezig.
Wat mij opviel, was de beschuldigende vinger die Els V en Ronny N. naar de heer L en Mevrouw C uitstaken.
Alhoewel de heer L en Mevrouw C dus al 20 jaar lang zonder problemen in de wijk wonen, waren zij blijkbaar het 'probleem in de wijk'.
Met de opgenoemde achtergrondgegevens en de reden van de burenruzie werd geen rekening gehouden.
Ronny N wenste tijdens de eerste bijéénkomst zelfs niet te spreken omdat hij wist dat ik de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven was en hij bang was dat ik de zaken op het Internet zou zetten. Maar waarom moest de man bang zijn indien hij correct had gehandeld en niets te verbergen had ?

Er was nog een derde bijéénkomst waarop ik niet aanwezig was en waarbij Els V liet verstaan dat zij de 'klachten beu' was.
Maar ja, indien zij deze zaak op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier had aangepakt, dan was het nooit zover gekomen !

De hele zaak kwam ook voor de vrederechter die een verzoenende rol in heel deze zaak probeerde te spelen en zich, in tegenstelling tot Els V en Ronny N, onpartijdig opstelde.
Tijdens de bijéénkomst bij de vrederechter zeiden de nieuwe geburen zelfs dat de situatie die eigenlijk alleen een uit de hand gelopen burenruzie betrof op grond van één of andere roddel uit de buurt, 'verbeterd' was.

Het verbaast mij dan ook dat het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij de klachten van de nieuwe geburen en de tien petitieondertekenaars thans heeft overgenomen en zij de heer L en Mevrouw C nu zelf voor de vrederechter heeft gedaagd met de bedoeling van hen uit hun huis te laten zetten. In hun klacht porbeert de Geelse Bouwmaatschappij de heer L en Mevrouw C als het vuilste van de straat af te schilderen terwijl dit een totaal vertekend beeld is van de feiten.

Zoals destijds bij Marcel Vervloesem gebeurde, stelt de Geelse Bouwmaatschappij in haar klacht dat de heer L en Mevrouw C door 'niemand uit de buurt gewenst zijn' terwijl deze mensen er reeds 20 jaar wonen en het alleen maar een opgezette burenruzie en eenpetitie betreft die amper door 10 (met elkaar bevriende) van de 60 wijkbewoners werd getekend.
Het betreft hier dus bijna een pure stemmingmakerij.

Heeft het misschien te maken met de brieven die ik in deze onfrisse zaak ondermeer naar de ministers Marino Keulen en Marie Arena heb geschreven ?
Misschien wel. Maar de Geelse Bouwmaatschappij hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Minister Arena stuurde mijn schrijven door naar Minister Keulen die op geen enkele brief mijnentwege antwoordde. Geen probleem dus.
En het Comité P heeft haar onderzoek in mijn klacht afgesloten omdat zij vond dat er niets aan de hand was en omdat de heer Luc S, Korpschef van de Politie Neteland, mijn klacht ongegrond vond. Wat kan men nog meer wensen ?

Intussen worden de heer L en Mevrouw C al maandenlang door hun nieuwe buren en het groepje die de petitie opstelden, lastig gevallen en bedreigd.
Doordat de politie bij de minste klacht van de nieuwe buren, een proces-verbaal wegens 'lawaai-overlast' opmaakt zonder dat er metingen worden verricht, is de situatie van de heer L en Mevrouw C en hun zieke 78-jarige moeder en hun zoon, bijna onleefbaar geworden.
Maar is dat een reden om deze mensen uit hun huis te zetten ?

Intussen werd wijkagent Ronny N van het dossier gehaald, alhoewel hij achter de schermen nog steeds even actief zou zijn.
Het Comité P heeft tevens een onderzoek bevolen naar de houding van de heer Ronny N in deze zaak.

In tegenstellng tot de zaak met de petitie rond Marcel Vervloesem, stelt de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), zich vrij neutraal op in deze zaak.

Alhoewel het niet mijn bedoeling is om een roman over deze zaak te schrijven alhoewel ik er als plaatselijke romanschrijver ongetwijfeld sukses mee zou hebben, wens ik nog de volgende informatie toe te voegen:

- Door de proces-verbalen inzake 'lawaai-overlast' zonder dat er metingen werden verricht, moesten de heer L en Mevrouw C ook reeds 50 euro aan het bureau vanGemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) betalen.
- De zoon van de nieuwe buren rijdt regelmatig met zijn brommer in de hof. De zoon van een andere buur laat soms keihard zijn muziekboxen openstaan. Moeten de heer L en Mevrouw C nu met hun vrienden uit de wijk ook een petitie opstellen en die, met de steun van een lokale wijkagent, naar de Geelse Bouwmaatschappij sturen ?
- De heer L en Mevrouw C hebben zopas een speciale isolatie in hun tuinhuisje aangebracht om een einde te maken aan de eindeloze klachten en pesterijen: kosten 349 euro.
- De heer L en Mevrouw C waren destijds, op voorstel van de Geelse Bouwmaatschappij bereid, om samen met de nieuwe buren aan de tafel te gaan zitten. De nieuwe burenweigerden echter de zaak samen uit te praten en wilden geen verzoening.
- De heer L is door heel deze ruzie thans verplicht om kalmeerpillen te nemen terwijl de 78-jarige zieke moeder, uit pure zenuwachtigheid, zowat de helft van haar haren heeft uitgetrokken.
- De klachten van zoon Nick L inzake de bedreigingen van een zekere Danny O die mogelijks de aanstoker is van de hele burenruzie, werden door de politie nooit genoteerd.
- De dochter van de nieuwe buur is zwanger. Is het de bedoeling om haar met de hulp van de Geelse Bouwmaatschappij het huis van heer L en Mevrouw C te laten betrekken als zijeruit worden gegooid ?
- De heer L en Mevrouw C zijn verplicht geweest om zich in deze een advocaat aan te schaffen, wat hen weer extra geld kost.

In de hoop dat deze zaak op een ernstige manier onderzocht wordt en men zich afvraagt waarom de Geelse Bouwmaatschappij zich door allerhande petities laat leiden terwijl zij juist een verzoenende rol zou moeten spelen om een sociale woonwijk leefbaar te houden, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie: De heer L en Mevrouw C,

01:17 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij ombudsdienst |  Facebook |

Klachten Geelse Bouwmaatschappij


MariearenaAangetekend

Brussel, 29 augustus 2008

Marie Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Excellentie,

Betreft: Klachten Geelse Bouwmaatschappij

Er doen zich al een paar jaar lang problemen voor met de Geelse Bouwmaatschappij.

Toen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in mei 2005 op basis van enkele verklaringen van criminele jongeren uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, in de gevangenis van Turnhout was opgesloten en daar aan zijn 16de hongerstakingsdag begon, organiseerde de Koninkrijk-bewoner Victor V. en zijn bende die Marcel Vervloesem reeds in 1998 hadden aangeklaagd, een petitieaktie waarin zij eisten dat de zogezegde 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk en uit zijn huis van de Geelse Bouwmaatschappij zou verwijderd worden. In de petitie werd ook gevraagd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen.
Victor V. die zowel in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij als in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt, liet de petitie door het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven, op de agenda van de Herentalse gemeenteraad plaatsen en de eisen van de petitie werden in de gemeenteraad herhaald.
Sp.a-burgemeester Jan Peeters die tevens kamerlid is voor de Sp.a, zei dat hij naar de eisen 'wel oren had omdat deze zaak ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Alhoewel de petitie maar door een 15-tal personen getekend werd (bijna uitsluitend door aanklagers van Marcel Vervloesem), vond Jan Peeters de zaak blijkbaar zo belangrijk dat hij ze via de lokale radio en televisie ter sprake bracht.
Dit was opmerkelijk omdat dit allemaal gebeurde nog voor dat Marcel Vervloesem voor de zogenaamde 'folteringen en verkrachtingen' veroordeeld werd.
De zaak werd uiteindelijk geklasseerd maar Marcel Vervloesem werd door deze zaak toen voor de zoveelste maal als een zogezegde 'pedofiel' door het slijk gehaald.

Enkele weken geleden organiseerden Victor V. en zijn bende opnieuw een petitie.
Die ging over zogenaamde lawaaioverlast door het gezin Breughelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, te Morkhoven.

Het gezin Breughelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar komt er wel goed mee overéén.
Onderzoek leerde mij dat Victor V. en zijn bende de buur van het gezin Breughelmans-Vervloesem hadden wijsgemaakt dat het gezin Breughelmans-Vervloesem verantwoordelijk was voor de aangifte van zwartwerk door zijn dochter.
De buurman liet daarop weten dat hij zich zou wreken en sloot zich aan bij de petitie die Victor V. en zijn bende opstelden.
De petitie die weer amper door een 15-tal mensen werd getekend, werd via de wijkagent Ronny Neefs van het politiekorps te Herentals, aan de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt.
Die nam de klachten onmiddellijk serieus alhoewel zij van de eerste petitie maar al te goed op de hoogte was en waarschijnlijk wel zal weten dat Victor V. deel uitmaakt van haar bestuur.

Als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Vervloesem, was ik reeds aanwezig op twee vergaderingen met Ilse Vissenaecken (sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij) en wijkagent Ronny Neefs.

Bij de eerste vergadering stelde ik vast dat de heer en mevrouw Vervloesem bijna zonder meer werden beschuldigd van lawaaioverlast terwijl daarvan geen enkele vaststelling werd gedaan door de politie.

Bij de tweede vergadering zag ik dat Ilse Vissenaecken een paar brieven geschreven had waarin men wordt opgeroepen om de politie te bellen indien er zich nog een probleem voordoet. De politie kan namelijk vaststellen of de klachten van een wijkbewoner al of niet gefundeerd zijn.

Normaal gezien, zou het daarbij moeten ophouden maar mevrouw Vissenaecken zei dat zij ook nieuwe gesprekken met de petitionisten had gehad van waaruit zij kon opmaken dat er 'nog steeds sprake was van lawaaioverlast'.

Volgende maand krijgt het gezin Breughelmans-Vervloesem alweer een bezoekje van de wijkagent en mevrouw Vissenaecken.
De vraag is hoelang dit spelletje nog zal duren.

Het gezin voelt zich door de voortdurende huisbezoeken en controles van de politieagent en mevrouw Vissenaecken hoe langer hoe meer geviseerd en onder druk gezet. Zij krijgt hoe langer hoe meer het gevoel dat zij de oorzaak is van alle overlast in de wijk wat geenszins het geval is. Dat zorgt voor allerlei onnodige spanningen en stress.

Men zou eigenlijk kunnen spreken van een soort criminalisering en een inbreuk op de privacy van het gezin Breughelmans-Vervloesem terwijl het voorgaande toch duidelijk aantoont om welke reden de petitie met klachten georganiseerd werd.

Waarom komt er eigenlijk geen onderzoek naar het opstellen van deze petities en naar de rol die Victor V. als bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij daarin speelt ?

Ik vroeg dit ook aan de directrice van de Geelse Bouwmaatschappij maar ontving tot nogtoe geen antwoord.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

01:09 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij arena |  Facebook |

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4Brussel, 22.8.2008

Comité P

Geachte Heer,

Betreft: klacht optreden politie, weigering om proces-verbaal op te stellen

Ik wens klacht in te dienen tegen politieagent J. Van Gestel van de politie te Herentals.

Nick Breughelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22 te 2200 Morkhoven, werd gisteren omstreeks 3.30 u. door zijn buurman de heer Danny Ooms, Koninkrijk 20 te 2200 Morkhoven, namelijk bedreigd met het in brand steken van zijn wagen.

Hij ging daarvan aangifte doen bij de plaatselijke politie.

Tot zijn verwondering zei agent J. Van Gestel dat hij hiervan geen proces-verbaal wilde opstellen omdat hij 'al genoeg klachten uit de buurt had gehad'.

Ik denk dat de hele zaak te maken heeft met de petitieactie die enkele weken geleden in de wijk Koninkrijk werd gestart inzake zogezegde 'lawaaihinder' door de familie Breughelmans-Vervloesem.

De petitie met 15 handtekeningen (er zijn 200 wijkbewoners) werd aan wijkagent Ronny Neefs van de politie van Herentals gegeven die ze aan de Geelse Bouwmaatschappij overmaakte. Die startte onmiddellijk met een onderzoek waar men blijkbaar wél genoeg tijd voor had.

Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat de dochter van de heer Ooms, waarmee de familie Breughelmans-Vervloesem een uitstekende relatie had, op een bepaald moment gepakt werd wegens zwartwerk.
Enkele criminelen uit de buurt maakten de heer Ooms wijs dat zijn dochter door de familie Breughelmans-Vervloesem werd aangegeven, wat totaal verzonnen was.
De heer Ooms liet daarop weten zich te zullen wreken.
De criminelen uit de wijk begonnen daarop samen met de heer Ooms aan een petitieaktie.

In 2005 organiseerde dezelfde bende criminelen onder leiding van een zekere Victor V. (bestuurslid Sp.a Herentals maar wonende in de wijk Koninkrijk) die deel uitmaakt van het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, ook reeds een petitieaktie die er op gericht was om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit de wijk te krijgen en uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten. De criminele bende vroeg ook de verwijdering van de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet.
Marcel Vervloesem was enkele dagen voordien door deze criminelen -zoals dit in 1998 al het geval was- van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd en werd in de gevangenis opgesloten alwaar hij aan een hongerstaking begon.
Dank zij Victor V. werd de belachelijke petitie door Marleen Diels (CD&V) in de gemeenteraad van Herentals besproken en burgemeester/kamerlid Jan Peeters (Sp.a) besteedde in de lokale pers zelfs aandacht aan deze zaak. Ook daar had men dus blijkbaar voldoende tijd voor.

Ik vraag mij af wanneer die pesterijen gaan ophouden en diende reeds klacht in bij de Geelse Bouwmaatschappij die niets meer van zich liet horen.

De criminelen waarover ik het heb, zaten bijna allemaal wegens drughandel, zedenfeiten, diefstallen, inbraken, oplichtingen en gewapende roofovervallen achter de tralies.
De genaamde Peter W. die destijds, na een diefstal en in dronken toestand, iemand doodreed, toerde tot voor enkele maanden nog zonder rijbewijs rond.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit onderzocht werden. Hij zetelt als gemeenteraadslid thans in de Herentalse politieraad.

En dat zijn dan de zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem die door de Vlaamse pers jarenlang als 'kansarmen' werden voorgesteld !

Ik diende al verschillende malen klacht in terzake bij het Comité P en de Hoge Raad voor de Justitie maar die vinden blijkbaar dat dergelijke criminelen moeten ondersteund worden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
Tel: 02 537 49 97
werkgroepMorkhoven@gmail.com

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

PS. De ruiten van Marcel Vervloesem werden een jaar geleden door de genoemde criminelen reeds met bakstenen in gegooid. Er werd nooit een onderzoek naar gevoerd.

Foto: Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in het ziekenhuis van Lier (2007)


http://demo.molos.be/comitep/formmail.asp

Uw formulier werd verzonden aan het Vast Comité P
Votre formulaire a été envoyé au Comité permanent P

01:04 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij comite p |  Facebook |

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


Petitiecampagnes om mensen uit hun woningen te pesten

image002Van: Jan Boeykens
Aan: geelsebouwmij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

01:02 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij brief |  Facebook |

06-04-09

Voorrang regiobewoners: parlementaire vraag


Vraag nr. 10 van 8 november 1995
van de heer PAUL VAN GREMBERGEN

Sociale huisvestingsmaatschappijen – Voorrang regiobewoners

Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen geven de voorkeur aan eigen inwoners bij het toewijzen van woningen.

1. Is het juist dat de sociale huisvestingsmaatschappijen voorrang moeten geven aan bewoners van eigen stad, gemeente of regio bij het toekennen van woningen ?
Indien dit zo is, op welke overwegingen en reglementering is deze regeling dan gesteund ?

2. Hoeveel en welke huisvestingsmaatschappijen passen in de praktijk dergelijke voorrangsregeling toe ?

3. Wat moeten gegadigden op wier grondgebied of in wier omgeving geen sociale huisvestingsmaatschappij actief is, doen om toch aanspraak te kunnen maken op een sociale woning ?

----------

Antwoord

1. Artikel 5, § 1, 5de lid van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel bepaalt dat een sociale huisvestingsmaatschappij kan beslissen om, naast de vastgelegde voorrangsregels (artikel 5 § 1, 4de lid) bovendien voorrang te geven aan een kandidaat-huurder die:
1° ten minste drie jaar inwoner is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
2° ten minste drie jaar in het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij woont en verblijft of er ten minste drie jaar verbleven heeft in de periode van zes jaar voor de toewijzing. De overweging hiervoor is dat vele gemeenten belangrijke inspanningen doen om projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk te maken. Zij moeten hiervoor een return kunnen krijgen. Andere gemeenten ontmoedigen sociale huisvestingsmaatschappijen zelfs om projecten te realiseren op hun grondgebied. Ze hebben liever geen sociale huisvesting in hun gemeenten en exporteren hierdoor hun problemen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dit te belonen.

-----

2. De huisvestingsmaatschappijen die in de praktijk dergelijke voorrangsregeling toepassen vindt u in bijgevoegde lijst.

-----

3. Vooreerst valt op te merken dat ieder meerderjarig natuurlijk persoon die voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde, zich kan laten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij van zijn keuze.
Uiteraard kan, tengevolge van de eventuele toepassing van de voormelde bijkomende voorrangsregels, de termijn waarbinnen een sociale woning kan worden toegewezen aanzienlijk worden beïnvloed wanneer men zich kandidaat stelt bij een huisvestingsmaatschappij die niet actief is in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont, of wanneer deze gemeente niet tot het werkgebied van een socialehuisvestingsmaatschappij behoort.
De raad van bestuur van iedere sociale huisvestingsmaatschappij kan echter, met toepassing van artikel 6 § 1 van voormeld besluit, steeds een afwijking van de toewijzingsregels ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.


Toepassing van de prioriteit voor gemeente of werkgebied (artikel 5, § 1, vijfde lid van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel)

1. Geen voorrang voor inwoner van gemeente of werkgebied:

Huisvesting – Antwerpen ABC – Antwerpen
Huisvesting Tienen – Tienen
Brugse Maatschappij voor Huisvesting – Brugge
Goedkope Woning – Kortrijk
Mijn Tehuis – Marke
De Gelukkige Haard – Oostende
De Goede Werkmanswoning – Gent
De Gentse Haard – Gent
Gentse Maatschappij voor Huisvesting – Gent
Volkshaard – Gent
Tuinwijk – Lokeren
Sint-Niklase Maatschappij van de Huisvesting –Sint-Niklaas

-----

2. Voorrang voor inwoner van gemeente:

De Goede Woning – Antwerpen
Onze Woning – Antwerpen
Sociaal Wonen – Deurne
Maatschappij van de Huisvesting Heist o/d Berg – Heist o/d Berg
De Noorderkempen – Merksplas
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting –Sint-Pieters-Leeuw
De Goede Haard – Heverlee
Heuvelhof – Leuven
Machelse Huisvesting – Machelen
Interbrugse Maatschappij – Brugge
Ons Onderdak
Eigen Gift – Eigen Hulp – Kuurne
De Vlashaard – Wevelgem
Dewico Werkerswelzijn – Aalst
Geluk in ons huis – Baasrode
Gewestelijke Maatschappij Huisvesting Beveren – Beveren
Elk gezin een dak – Oudenaarde
Elk zijn dak – Zomergem
Kempische Tehuis – Houthalen-Helchteren

-----

3. Voorrang voor inwoner van het werkgebied:

Gewestelijke Maatschappij tot het Bouwen van Sociale Woningen – Boom
Gezellige Woningen – Bornem
De Meibloem – Olen
Volkshuisvesting – Willebroek
Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij – Zwijndrecht
Diest-uitbreiding – Diest
Gewestelijke Maatschappij Huisvesting Leuven – Leuven
Intervilvoordse Maatschappij van de Huisvesting – Vilvoorde
Heist-Best – Knokke-Heist
De Nieuwpoortse Volkswoning – Nieuwpoort
Eigen Heerd is Goud Weerd – Brugge
CV voor Huisvesting Gewest Aalst – Aalst
Dendermonde Volkswoningen – Dendermonde
Zonnige Woonst – Hamme
Welzijn – Ninove
Gewestelijke Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen – Oudenaarde
Hulp in Woningnood – Berlare
De Nieuwe Haard – Ronse
Volkswelzijn – Dendermonde
Bouwmaatschappij van Temse – Temse
Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen – Beringen
Maaslands Huis – Maasmechelen
Nieuw Dak – Genk
Hasseltse Huisvestingsmaatschappij – Hasselt

-----

4. Prioriteit voor de inwoner van het werkgebied en de gemeente:

Ideale Woning – Antwerpen
Volkswoningen Duffel – Duffel
Geelse Bouwmaatschappij – Geel
Eigen Haard – Herentals
CV Beter Wonen – Hoboken
Lierse Maatschappij voor Huisvesting – Lier
Molse Maatschappij voor Huisvesting – Mol
Eigen Woning – Puurs
Sociale Bouwmaatschappij Schelle – Schelle
Turnhoutse Maatschappij van de Huisvesting – Turnhout
Zonnige Kempen – Westerlo
De Voorkempen – Wuustwezel
Goedkope Woningen – Aarschot
Providentia – Asse
Huisvesting Zennevalle – Halle
Sociale Woningen Landen – Landen
Elk zijn huis – Tervuren
Leieland-Bissegem – Kortrijk
Het Lindenhof – Blankenberge
Eigen Haard is Goud Waard – Gistel
Mijn Huis – Harelbeke
Heulse Heerd – Kortrijk
De Mandelbeek – Ingelmunster
Izegemse Bouwmaatschappij – Izegem
Eigen Haard is Goud Waard – Menen
Ons Dorp – Menen
Oostendse Haard – Oostende De Mandel – Roeselare
Tieltse Bouwmaatschappij – Tielt
Veurnse Bouwmaatschappij – Veurne
Helpt Elkander – Waregem
De Leie – Wervik
Deinse Bouwmaatschappij – Deinze
Meetjeslandse Bouwmaatschappij – Eeklo
Veilig Wonen – Aalst
Merelbeekse Sociale Woningen – Gent
Eigen Dak – Wetteren
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw – Zele
Gewestelijke Maatschappij Huisvesting Zelzate – Zelzate
Limburgs Tehuis – Hasselt
Ons Dak – Maaseik
Nieuw Sint-Truiden – Sint-Truiden
Tongershuis – Tongeren

14:12 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: parlement |  Facebook |