09-05-09

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 30. 3.2009

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Hierbij zend ik u de gegevens van de personen namens wie ik (als vertrouwenspersoon) klacht indien: xxxxxxx

Zoals gezegd, is er iets zeer vreemd aan de hand in dit dossier.

De heer L en Mevrouw C wonen al 20 jaar lang in een woning van de Geelse Bouwmaatschappij. Zij betaalden altijd op tijd hun huur en voor zover ik weet waren er nooit problemen.

Een drietal jaren geleden kregen zij een nieuwe gebuur.
Het betreft hier een koppel waarvan de man onder-directeur was voor een bepaald bedrijf in Antwerpen. Normaal gezien hadden zij geen recht op een sociale woning maar, zoals u weet, zijn de wegen van de vriendjespolitiek ondoorgrondelijk.
Daar komt nog bij dat hen eerst een sociale woning was aangewezen in een andere straat van de wijk (Koninkrijk) maar dat 'beviel hen niet'.

In het begin hadden de heer L en Mevrouw C geen problemen met hun nieuwe gebuur.
Integendeel. De nieuwe buren kwam regelmatig bij hen langs, namen zelfs een aantal 'songs' van de heer L op cd op 'omdat hij zo goed kon zingen', gingen een paar keren mee naar de kareoke om te gaan zingen enzoverder. Liefde op het eerste zicht.
De dochter van de nieuwe gebuur kwam regelmatig langs en knipte het haar van de bedlegerige moeder van de heer L en Mevrouw C die inmiddels de gezegende leeftijd van 78 jaar bereikt heeft enzoverder. De nieuwe buren waren dus zeer tevreden enklaagden nooit over lawaai-overlast of dergelijke.

Daar kwam verandering in toen de dochter van de nieuwe buren werd aangegeven voor 'zwartwerk'. Op één of andere manier was er iemand die de nieuwe geburen deed geloven dat de heer L en Mevrouw C hun dochter hadden aangegeven terwijl dit niet het geval was.

En toen begon de miserie. De nieuwe geburen plaatsten een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen. Mevrouw C plaatste er, om het zicht enigszins te redden, een paar plantjes voor. En op een dag vielen een paar druppeltjes van de gieter op Rambo, een schattig hondje van 20 centimeter hoog. Daarop begon de buurvrouw die geloofde dat de heer L en Mevrouw C hun dochter hadden aangegeven, te roepen en te tieren alseen zottin en dreigde zij ermee dat zij er zou voor zorgen dat zij 'uit hun huis zouden gezet worden'. Uit pure wraak dus voor iets wat zij links of rechts had opgevangen over 'het aangeven wegens zwartwerk'.
Enkele dagen nadien organiseerde zij met enkele mensen uit de buurt een petitie die door haar vrienden en kennissen uit de wijk werd getekend (10 van de 60 bewoners).
Want zo gaat dat in deze wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven.

Zoals u misschien weet, werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (die ook in Koninkrijk woont) een tiental jaren geleden door zijn halfbroer Victor Vervloesem (geen familie van L) en ook wonende in Koninkrijk, aangeklaagd voor zogenaamde verkrachtingen en folteringen waarvan hij zogenaamd 20 jaren geleden het slachtoffer was geweest maar waarvoor geen enkel bewijs bestond. Victor Vervloesem verzamelde toen een aantal vrienden en kennissen uit de wijk en stapte daarmee naar de pers waar tegenover men verklaarde dat men allen 20 jaren geleden 'gefolterd en verkracht werd door Marcel Vervloesem'.
Na 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' van 40-jarigen, aan de schandpaal te zijn genageld, werd Marcel Vervloesem weliswaar vrijgesproken maar helaas was hij door de pers reeds gevonnist. Toen er in 2005 een aantal jongeren uit de wijk opnieuw verklaarden dat zij 'door Marcel Vervloesem gefolterd en verkracht werden', was het gebeurd. Marcel Vervloesem werd onmiddellijk door de politie opgepakt en als een 'recidivist' in de gevangenis opgesloten alwaar hij een hongerstaking begon.

En nu komt het. Na een 15-tal dagen organiseerde men vanuit de kringen rond Victor Vervloesem een petitiecampagne waarin er werd aangedrongen om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, uit de woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de Internetnieuwsgroepen van de Werkgroep Morkhoven te verbieden.

Victor Vervloesem, die in het sp.a-bestuur van Herentals zat en ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, wist het via An Diels (CD&V Herentals) die naam maakte door de gordijntjes van het kaartershuisje in de wijk 'Koninkrijk' te breien, zelfs klaar te spelen dat deze petitie die door amper een tiental mensen uit de wijk werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad werd besproken.
Zelfs de burgemeester van Herentals besteedde aandacht aan de zaak omdat dit het 'imago van Herentals en omstreken betrof' en de zaak kwam zels ter sprake op de lokale radio en televisie. De zaak werd bijna wereldnieuws !

Om terug te komen op de zaak: de nieuwe buren van de heer L en Mevrouw C en een paar aanstokers uit de wijk, zonden hun petitie met klachten wegens 'lawaaioverlast'anoniem naar het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die deze klachten, alhoewel er geen enkel materieel bewijs van lawaai-overlast was, metéén ernstig nam. De reden van de petitie werd zelfs niet in vraag gesteld !
Dat kwam ook door het feit dat een zekere Ronny N, een wijkagent, die om één of andere ongekende reden partij trok voor de nieuwe buren en de opstellers van de petitie, een proces-verbaal opstelde van de petitie-klachten en de heer L en Mevrouw C als 'ongewenste buren die lawaai-overlast veroorzaakten', voorstelde.
Daarmee was de toon metéén gezet.

Ik begrijp nog altijd niet waarom de Geelse Bouwmaatschappij metéén op de kar van een tiental anonieme ruziestokers sprong die een petitie opmaakten.
Waarom vroeg de Geelse Bouwmaatschappij zich niet gewoon af wat er gebeurd was en informeerde zij zich niet eerst, zoals ik gedaan heb ?

De Geelse Bouwmaatschappij zond onmiddellijk haar sociaal assistente Els V naar heer L en Mevrouw C die vergezeld was van de voornoemde wijkagent die de hele zaak door middel van zijn proces-verbaal eigenlijk mee in gang zette.

Als vertrouwenspersoon van de heer L en Mevrouw C was ik, tesamen met Prinses Jacqueline de Croÿ, op een tweetal bijéénkomsten met de voornoemde sociaal assistente, de wijkagent Ronny N. en de heer L + Mevrouw C, aanwezig.
Wat mij opviel, was de beschuldigende vinger die Els V en Ronny N. naar de heer L en Mevrouw C uitstaken.
Alhoewel de heer L en Mevrouw C dus al 20 jaar lang zonder problemen in de wijk wonen, waren zij blijkbaar het 'probleem in de wijk'.
Met de opgenoemde achtergrondgegevens en de reden van de burenruzie werd geen rekening gehouden.
Ronny N wenste tijdens de eerste bijéénkomst zelfs niet te spreken omdat hij wist dat ik de voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven was en hij bang was dat ik de zaken op het Internet zou zetten. Maar waarom moest de man bang zijn indien hij correct had gehandeld en niets te verbergen had ?

Er was nog een derde bijéénkomst waarop ik niet aanwezig was en waarbij Els V liet verstaan dat zij de 'klachten beu' was.
Maar ja, indien zij deze zaak op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier had aangepakt, dan was het nooit zover gekomen !

De hele zaak kwam ook voor de vrederechter die een verzoenende rol in heel deze zaak probeerde te spelen en zich, in tegenstelling tot Els V en Ronny N, onpartijdig opstelde.
Tijdens de bijéénkomst bij de vrederechter zeiden de nieuwe geburen zelfs dat de situatie die eigenlijk alleen een uit de hand gelopen burenruzie betrof op grond van één of andere roddel uit de buurt, 'verbeterd' was.

Het verbaast mij dan ook dat het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij de klachten van de nieuwe geburen en de tien petitieondertekenaars thans heeft overgenomen en zij de heer L en Mevrouw C nu zelf voor de vrederechter heeft gedaagd met de bedoeling van hen uit hun huis te laten zetten. In hun klacht porbeert de Geelse Bouwmaatschappij de heer L en Mevrouw C als het vuilste van de straat af te schilderen terwijl dit een totaal vertekend beeld is van de feiten.

Zoals destijds bij Marcel Vervloesem gebeurde, stelt de Geelse Bouwmaatschappij in haar klacht dat de heer L en Mevrouw C door 'niemand uit de buurt gewenst zijn' terwijl deze mensen er reeds 20 jaar wonen en het alleen maar een opgezette burenruzie en eenpetitie betreft die amper door 10 (met elkaar bevriende) van de 60 wijkbewoners werd getekend.
Het betreft hier dus bijna een pure stemmingmakerij.

Heeft het misschien te maken met de brieven die ik in deze onfrisse zaak ondermeer naar de ministers Marino Keulen en Marie Arena heb geschreven ?
Misschien wel. Maar de Geelse Bouwmaatschappij hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Minister Arena stuurde mijn schrijven door naar Minister Keulen die op geen enkele brief mijnentwege antwoordde. Geen probleem dus.
En het Comité P heeft haar onderzoek in mijn klacht afgesloten omdat zij vond dat er niets aan de hand was en omdat de heer Luc S, Korpschef van de Politie Neteland, mijn klacht ongegrond vond. Wat kan men nog meer wensen ?

Intussen worden de heer L en Mevrouw C al maandenlang door hun nieuwe buren en het groepje die de petitie opstelden, lastig gevallen en bedreigd.
Doordat de politie bij de minste klacht van de nieuwe buren, een proces-verbaal wegens 'lawaai-overlast' opmaakt zonder dat er metingen worden verricht, is de situatie van de heer L en Mevrouw C en hun zieke 78-jarige moeder en hun zoon, bijna onleefbaar geworden.
Maar is dat een reden om deze mensen uit hun huis te zetten ?

Intussen werd wijkagent Ronny N van het dossier gehaald, alhoewel hij achter de schermen nog steeds even actief zou zijn.
Het Comité P heeft tevens een onderzoek bevolen naar de houding van de heer Ronny N in deze zaak.

In tegenstellng tot de zaak met de petitie rond Marcel Vervloesem, stelt de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), zich vrij neutraal op in deze zaak.

Alhoewel het niet mijn bedoeling is om een roman over deze zaak te schrijven alhoewel ik er als plaatselijke romanschrijver ongetwijfeld sukses mee zou hebben, wens ik nog de volgende informatie toe te voegen:

- Door de proces-verbalen inzake 'lawaai-overlast' zonder dat er metingen werden verricht, moesten de heer L en Mevrouw C ook reeds 50 euro aan het bureau vanGemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) betalen.
- De zoon van de nieuwe buren rijdt regelmatig met zijn brommer in de hof. De zoon van een andere buur laat soms keihard zijn muziekboxen openstaan. Moeten de heer L en Mevrouw C nu met hun vrienden uit de wijk ook een petitie opstellen en die, met de steun van een lokale wijkagent, naar de Geelse Bouwmaatschappij sturen ?
- De heer L en Mevrouw C hebben zopas een speciale isolatie in hun tuinhuisje aangebracht om een einde te maken aan de eindeloze klachten en pesterijen: kosten 349 euro.
- De heer L en Mevrouw C waren destijds, op voorstel van de Geelse Bouwmaatschappij bereid, om samen met de nieuwe buren aan de tafel te gaan zitten. De nieuwe burenweigerden echter de zaak samen uit te praten en wilden geen verzoening.
- De heer L is door heel deze ruzie thans verplicht om kalmeerpillen te nemen terwijl de 78-jarige zieke moeder, uit pure zenuwachtigheid, zowat de helft van haar haren heeft uitgetrokken.
- De klachten van zoon Nick L inzake de bedreigingen van een zekere Danny O die mogelijks de aanstoker is van de hele burenruzie, werden door de politie nooit genoteerd.
- De dochter van de nieuwe buur is zwanger. Is het de bedoeling om haar met de hulp van de Geelse Bouwmaatschappij het huis van heer L en Mevrouw C te laten betrekken als zijeruit worden gegooid ?
- De heer L en Mevrouw C zijn verplicht geweest om zich in deze een advocaat aan te schaffen, wat hen weer extra geld kost.

In de hoop dat deze zaak op een ernstige manier onderzocht wordt en men zich afvraagt waarom de Geelse Bouwmaatschappij zich door allerhande petities laat leiden terwijl zij juist een verzoenende rol zou moeten spelen om een sociale woonwijk leefbaar te houden, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie: De heer L en Mevrouw C,

01:17 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij ombudsdienst |  Facebook |