11-05-09

Wanpraktijken Sociale Woonmaatschappij: klachten bij de Vlaamse Ombudsman


964Brussel, 11 mei 2009

Vlaamse Ombudsdienst
tav de heer Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Betreft: klacht Geelse Bouwmaatschappij/politieke corruptie - dossier OD-2009-1113

Geachte Heer,

Ik diende, als vertrouwenspersoon van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Herentals, bij de Vlaamse ombudsdienst een klacht in inzake de Geelse Bouwmaatschappij nadat ik de Geelse Bouwmaatschappij herhaaldelijk maar zonder resultaat had geschreven. U schreef dat mijn klacht 'zou onderzocht' worden.

Ik schreef over de voornoemde zaak ook verschillende keren naar minister Keulen (VLD) waarvan ik een jaar lang geen antwoord ontving en die mij op het moment dat de Geelse Bouwmaatschappij de zaak voor de vrederechter bracht, antwoordde dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke zaken'.
Ook voor deze manier van handelen diende ik op 6.4.2009 een schriftelijke klacht in bij de Vlaamse Ombudsman.
Tot nogtoe ontving ik echter geen enkel antwoord terzake van de Vlaamse ombudsdienst. Komt dit misschien vanwege het politieke aspect van deze zaak ?

Intussen verneem ik dat de Geelse Bouwmaatschappij nu bij de vrederechter ook met een uizettingsprocedure gestart is tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven (geen familie van het gezin Breugelmans-Vervloesem, wel bevriend), wonende Koninkrijk 64 te 2200 Morkhoven/Herentals.

Zowel in het geval van het gezin Breugelmans-Vervloesem als in het geval van Marcel Vervloesem, werd er door een tiental buurtbewoners uit de wijk Koninkrijk (alwaar 60 gezinnen wonen) eerst een petitiecampagne opgestart vooraléér de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter stapte.
Ik vermoed dat deze petities mee uitgingen van de heer Victor V., de halfbroer-aanklager (ivm. zogezegd sexueel misbruik) van Marcel Vervloesem, eveneens wonende in de wijk Koninkrijk. De beste vriendin van Victor V. komt immers in beide petities voor. De zoon van deze vrouw wordt "Rosse Gie" genoemd en staat aan het hoofd van een Morkhovense bende. Hij beschuldigde Marcel Vervloesem mede van 'sexueel misbruik' nadat zijn moeder zich had laten wijsmaken dat Marcel Vervloesem verantwoordelijk was voor zijn opsluiting in de gevangenis.
Victor V. is nogal goed op de hoogte van sociale woningen. Hij noemde zich destijds 'directeur-generaal' van een vereniging die ondermeer de toewijzing van sociale woningen in de wijk Koninkrijk, waarin hij zelf woonachtig is, regelde.
Het grappige hierbij is dat hij zijn halfbroer Marcel Vervloesem daarbij als secretaris van de vereniging aanstelde terwijl hij deze nadien (in 1998 toen de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd) via Het Nieuwsblad en VTM plotseling van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde.
Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, was lid van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals en is thans (als Sp.a-gemeenteraadslid, voordien was hij lid van de CD&V) benoemd als Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals.

De Geelse Bouwmaatschappij begon zich tegen het gezin Breugelmans-Vervloesem te keren nadat de nieuwe gebuur van het gezin Breugelmans-Vervloesem, een fabrieksdirecteur uit Antwerpen die in feite geen recht had op een sociale woning, door het kringetje rond Victor V. kreeg ingefluisterd dat zijn dochter door de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem voor zwartwerk werd aangegeven (wat totaal niet waar was).
Daarop ontstond er een felle burenruzie tussen beide buren die elkaar voordien goed kenden en bij elkaar in huis kwamen.
Het kringetje rond Victor V. kwam vervolgens op het idee om een petitie op te starten wegens 'geluidsoverlast'.
Deze petitie werd door de wijkagent Ronny Neefs, tesamen met zijn eigen klacht over 'lawaaioverlast', aan de Geelse Bouwmaatschappij doorgespeeld. Die nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond haar sociaal assistente Ilse Vissenaeken (Sp.a), vergezeld van Ronny Neefs, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem stelde mij aan als vertrouwenspersoon en het is in die functie dat ik verschillende bijéénkomsten bijwoonde.

Opvallend was de houding van de wijkagent die uitsluitend bleef hameren op de 'lawaaioverlast' door het gezin Breugelmans-Vervloesem terwijl de politie niet eens een geluidsmeting verrichtte.
Ronny Neefs weigerde bij de eerste bijéénkomst ook te spreken omdat ik alles 'op het internet zou plaatsen'.
Wat er op de bijéénkomsten gezegd werd, bleef echter volledig vertrouwelijk.
Zowel het gezin Breugelmans-Vervloesem als de buren kregen het voorstel om samen 'rond de tafel te gaan zitten'. De buren weigerden echter om op dit voorstel in te gaan alsof zij ervan uitgingen dat zij met hun petitie en de nodige politieke steun hun gelijk zouden halen.
Het gezin Breugelmans-Vervloesem dat al meer dan 20 jaar in de wijk woont, kreeg daarentegen voortdurend met kontroles van politieagenten en de Geelse Bouwmaatschappij, in verband met de 'lawaaioverlast', te maken. Zij werden constant onder druk gezet.
Tenslotte richtte de directie van de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter met een verzoek om het gezin Breugelmans-Vervloesem ( + hun zoon en bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning te drijven.

Wat de klachten tegen Marcel Vervloesem betreft: ook hier was er eerst sprake van een petitie die door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk, komende uit het kringetje van Victor V., werd opgesteld. Deze petitie kwam er nadat uit de leugendetectortesten in opdracht van rechter Caers te Turnhout (2005), was gebleken dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken in de zaak waarin hij door zijn halfbroer van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd. De petitie volgde ook na nieuwe beschuldigingen over ''folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem', door enkele drugsgebruikende minderjarigen uit de wijk (die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten). Marcel Vervloesem was hiervoor na de nodige krantenartikeltjes waarin hij als een 'onverbeterlijke recidivist' en de 'zelfverklaarde kinderpornojager die zélf een laffe stroper bleek te zijn' werd omschreven, door de politie opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten.
In de petitie werd geeist dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem die een negatief imago aan de hele buurt gaf', uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. Er werd ook geeist dat de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.
Via het OCMW-bestuurslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) kwam de petitie die amper door tien mensen uit de buurt van Victor V. getekend was, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake.
Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen inzake woninguitdrijving omdat het tenslotte het imago van Herentals en onstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op ten opzichte van de eis om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te laten verwijderen.
U kan meer lezen over deze zaak in mijn bijgevoegde brief aan de heer Jos Sannen, directeur van de Geelse Bouwmaatschappij en schepen voor Woonbeleid van Geel (CD&V).

Ik verzoek de Vlaamse ombudsdienst om:
1) mijn klacht over de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij inzake het gezin Breugelmans-Vervloesem verder te onderzoeken
2) mijn klacht omtrent de handelswijze van Minister Keulen te onderzoeken.
Minister Keulen antwoordde zelfs niet nadat hij mijn schrijven via minister Arena had ontvangen met het verzoek om deze zaak te laten onderzoeken. Hij wachtte enkel de procedure van de Geelse Bouwmaatschappij voor de vrederechter af en deelde mij pas een jaar later mede dat hij wegens de 'scheiding der machten' niet kon interveniëren.
3) aan de 2 voorgaande klachten, een derde klacht, namelijk de handelswijze van de Geelse Bouwmaatschappij tegenover Marcel Vervloesem, te willen voegen en deze klacht tevens grondig te willen onderzoeken.

Het kan immers niet dat een sociale woningmaatschappij die de goede sfeer in een sociale woonwijk zou moeten bevorderen, zich door wijkagenten en politieke mandatarissen en hun vrienden uit de wijk, door middel van lastercampagnes en petities laat manipuleren om bepaalde personen uit hun woning te drijven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-----

Hierbij mijn Open Brief aan de heer Jos Sannen:

Brussel, 9 mei 2009

Petitiecampagnes van huurders van sociale woningen en sociale 'onderzoeken' van de Geelse Bouwmaatschappij om andere huurders uit hun sociale woning te drijven


Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
Kameinestraat 3
2440 Geel

Geachte Heer Sannen,

Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij - familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem 'niet meer gewenst was in de wijk' omdat hij door zijn veroordeling een 'slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde'. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,

-----

Van: Jan Boeykens
Aan: Geelse Bouwmaatschappij
Datum: 8 aug. 2008
Onderwerp: Roddels, klachten over lawaaioverlast, pesterijen, petities en valse aangiften

Brussel, 8 augustus 2008

Geelse Bouwmaatschappij
t.a.v. xxxx

Geachte xxxx,

Gisteren was ik als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, 2200 Morkhoven, aanwezig op de gespreksavond met mevrouw Vissenaeken en wijkagent R.N. in verband met de zogezegde klachten inzake lawaaioverlast en de petitieaktie die door een groep zogenoemde slachtoffers daarrond werd opgezet.

Terwijl R.N. steeds hamerde op de lawaaioverlast en de schuld steeds bij de heer en mevrouw Breugelmans-Vervloesem trachtte te leggen, probeerde mevrouw Vissenaeken van de Geelse Bouwmaatschappij zich eerder neutraal op te stellen en trachtte zij -niettegenstaande zij aanvankelijk een vooringenomen indruk maakte- op een constructieve manier en zonder voortdurende beschuldigingen tot een oplossing te komen.

Laat ons hopen dat die er zo snel mogelijk komt want de intriges die er door de opstellers van de petitie rond deze zaak worden gebrouwd, maken het leven van de familie Breugelmans werkelijk ondragelijk.

In bijlage zend ik u een tekst waaruit u zal kunnen opmaken dat het niet de eerste maal is dat de voornoemde wijkbewoners door middel van een petitieaktie en allerlei intriges andere wijkbewoners uit hun woning willen pesten.

In de hoop dat er snel een einde wordt gemaakt aan de voornoemde praktijken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/


From: no-reply@woonnet.be - no-reply@woonnet.be
Date: 9 mei 2009
Subject: Uw e-mail is in quarantaine geplaatst!
To: Werkgroep Morkhoven

Uw e-mail naar info@geelsebouwmij.woonnet.be, kabinet peeters, kabinet vanmechelen, christel breugelmans, Raf Jespers, laurette onkelinx, kabinet vandenbroucke, ombudsdienst vlaamsparlement, comitep, cabinet minsoc.fed, barbara pas (kamer), gerald kindermans (kamer), christian brotcorne (chambre), Luk Van Biesen (kamer), willemfrederik schiltz (kamer), sabien lahaye-battheu (kamer), christine vanbroeckhoven (kamer), katia dellafaille (kamer), luc goutry (kamer), muriel gerkens (chambre), therese snoyetdoppuers (chambre), bruno vangrootenbrulle (chambre), francois bellot (chambre), andre frederic (chambre), francois dedonnea (chambre), peter vanvelthoven (kamer), linda vissers (kamer), bart tommelein (kamer), jan peeters (kamer), jacqueline galant (chambre), jan mortelmans (kamer), luc crucke (chambre), sarah smeyers (kamer), hans bonte (kamer), maggie deblock (kamer), sonja becq (kamer), yvan mayeur (chambre), andre vannieuwkerke (vlaamsparlement), mr hvandenberghe, anke vandermeersch, patrik vankrunkelsven, president senate, nahima lanjri, kabinet anciaux, kabinet keulen, kabinet vanbrempt, kabinet heeren, kabinet crevits, kabinet ceysens, Liga Voor Mensenrechten is in quarantaine geplaatst en deze zal niet worden afgeleverd.
Dit omdat de inhoud van uw mail SPAM, HTML-code of reclame boodschappen bevat.
U kan binnen de 3 dagen via de Servicedesk (02/505 45 55) vragen om deze e-mail alsnog te laten bezorgen.

Extra info van de servicedesk:
Quarantaine folder = B3 Quarantaine


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

14:22 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (7) | Tags: partij corruptie |  Facebook |